شماره: 1205
1398/05/17
سوال حقوقی پاس نکردن چک خرید خودرو

شخص الف خودروی پاترولی را به مبلغ 36 میلیون تومان به شخص ب می فروشند و در قبال آن چکی به همان مبلغ دریافت می کند (با قولنامه فروش صورت میگیرد ) و شخص ب بدون آنکه چک را پاس کند اقدام به فروش همان خودرو به شخص ج میکند و در قبال این معامله با قولنامه 22 میلیون پول نقد می گیرد.
با توجه به اینکه شخص ب در زندان است و شخص الف نیز قولنامه ی اولی را نمی دهد و تنها مدارک موجود کارت ماشین به نام فروشنده ی الف و قولنامه ی فی مابین ب و ج می باشد.
فرد ج سند می خواهد باید چه کند ؟
چه مدارکی لازم است ؟

پاسخ به سوال حقوقی

آقاي ج بايد دادخواست الزام به تنظیم سند بده به طرفيت آقاي ب. 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©