شماره: 1189
1398/05/14
سوال حقوقی انحصار وراثت

آیا برای انحصار وراثت ملک دعاوی حقوقی را به طرفیت یک نفر از ورثه طرح کنند؟
آیا بایستی به طرفیت همه ورثه مطرح نماید یا یکی از آنها؟

پاسخ به سوال حقوقی

در کلیه دعاوی با موضوع اموال مشترک و اموال مشاع اعم از اینکه موضوع شراکت، سرقفلی که یک مال اعتباری و انتزاعی است باشد یا اموال عینی و فارق از اینکه منشا شراکت ارث باشد یا سایر طرق، مالک ملک باید به طرفیت همه وراث طرح دعوا کند.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©