شماره: 1184
1399/05/26
سوال حقوقی - نحوه اجرای مجازات زندان

مجرمی که دارای اختلالات روانی است و فحاشی کرده است پزشکی قانونی دستور بستری در بیمارستان روانپزشکی صادر کرده است ایا بعد از طول درمان باید دوباره به زندان منتقل شود؟

پاسخ - اجرای مجازات زندان

  • طول درمان هم مربوط به محکومیت شخص می باشد، اگر در زمان مدت محکومیت خوب شود الباقی محکومیت باید در زندان سپری شود. 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©