شماره: 1126
1398/05/01
سوال حقوقی - عدم ثبت واقعه نکاح

درخصوص عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق رای صادره به هرکدام از موارد جداگانه پرداخت ۱۸میلیون تومان بابت ازدواج و ۱۸میلیون تومان بابت طلاق محکوم کرده اند.
آیا نباید برای این موضوع یک جریمه در نظر گرفته شود ؟
آیا در این رای اشد مجازات در نظر گرفته شده است؟

پاسخ - عدم ثبت واقعه نکاح

خیر هرکدام جریمه جداگانه دارد.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©