شماره: 1106
1398/04/28
مطالبه طلب، مطالبه وجه قرارداد

سوال حقوقی:
اینجانب به وکالتا از طرف شرکت ساختمانی با یک شرکت تعاونی در ساخت مسکن مهر کار کرده ام که با رضایت طرفین ادامه کار به خودشان واگذار شد. حال با توجه به تاییدیه و گواهی و اسناد معتبر که طرفین صورتجلسه کرده اند بنده مبلغ سی میلیارد ریال طلبکار می باشم که متاسفانه مدتی است از پرداخت آن امتناع دارند که علت را خواستم فرمودند برو شکایت کن و چون اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل یکیش قاضی دادگستریست خالی از هرگونه اطلاعات فنی و دیگری در سطح مدیر کل بخشی از دادگستری که آنهم با اطلاعات زیر صفر در ساختمان علی الرغم تاییدیه دفتر فنی از خودشان که اصل آن را دارم از پرداخت کارکرد امتناع دارند و بنده هم میترسم شکایت کنم چون همه در مسند قدرت هستند.

پاسخ به سوال حقوقی مطالبه وجه

به هرحال شما می توانید شکایت کنید.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©