شماره: 1096
1398/04/25
انکار طلاق

سوال حقوقی:
آثار حقوقی انکار طلاق چیست؟

پاسخ به سوال حقوقی  

اگر ثابت شود که طلاقی انجام نشده، زوجیت به قوت خود باقی است.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©