شماره: 1095
1398/04/24
احکام عقد موقت، صیغه، متعه

سوال حقوقی :
حدوداسه سال است که باخانمی مطلقه بصورت عقد موقت که دوسال آن ثبت و این سال آخر بدلیل تعین تکلیف حضانت وسرپرستی فرزندان وبه جهت ثبت عقد دایم بصورت شفاهی ورضایت دوطرفه باحفظ روابط زناشویی گذراندیم. همسراول بنده بادستاویز نمودن سرپرستی و حضانت کودکان و نهایتا حدود 10 روز است همسر بنده نزد همسر اول و بدون هیچگونه عقد ثبت شده وطی نشدن عده دوران همسر بودن من ,نزد ایشان بوده وبه هردلیلی تمایلی به زندگی با بنده ندارد.
1-اثبات زوجیت بنده به چه صورت است؟
2-بهترین وکم ریسک ترین روش جهت بازگرداندن همسرم چیست؟

پاسخ به سوال حقوقی 

با دوتا شاهد آقا می توانید ثابت کنید که عقدموقت به مدت یک سال انجام شده و کماکان رابطه زوجیت بین شما برقرار است.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©