شماره: 1091
1398/04/24
دادن سفته تضمین به کارفرما

سوال حقوقی:
خواهر اینجانب در یک شرکت خصوصی کار می کرد که کارفرما از او ده میلیون سفته گرفته است و حالا که خواهرم از شرکت او بیرون آمده است وپایان کار گرفته است صاحب شرکت نیز سفته ها را اجرا گذاشته است و دادگاه می گوید باید دلیل بیاوری که سفته ها بابت حسن انجام کار بوده است.
آیا خواهر بنده می تواند کارفرما را قسم دهد یا خیر؟

پاسخ به سوال حقوقی  

دو نفر شاهد به دادگاه معرفی کنید مبنی براینکه شاهد بوده اند کارفرما سفته را بابت حسن انجام کار گرفته است. کارفرما را سوگند هم می توانید بدهید. یعنی هردو راهکار قابل انجام است اما شهادت شهود راهکار مناسب تری است زیرا کارفرما می تواند سوگند دروغ یاد کند.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©