شماره: 1062
1399/04/22
سوال حقوقی - قتل هنگام دیدن زنای همسر

سوال حقوقی
مردی همسر خود را با مرد اجنبی مجرد در حال زنا دیده و آن مرد اجنبی را در همان حال به قتل رسانده است.
حکم این مرد چیست؟

 

پاسخ به سوال حقوقی - زنا و قتل

به تصریح احکام فقهی و قانون مجازات این مورد از مواردی است که قتل موجه است و در صورت اثبات این وضعیت و به قتل رساندن زانی و زانیه مرتکب مجازات نمی شود. البته شرط ضروری قضیه دیدن مرد در حالی است زنای کامل در حال انجام باشد و صرف با هم بودن دونفر یا برهنه بودنشان مصداق این حکم نیست.

 

حق انتشار محفوظ است ©