شماره: 1046
1398/04/16
روابط کار حقوق استخدامی

سوال حقوقی
باسلام و احترام چنانچه مستحضرید براساس تبصره ی 3 ماده ی 1 آیین نامه ی اجرایی تبصره 2 ماده ی 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی مشمول یا پیمانی دستگاه های مستثنی شده در ماده ی 117 قانون و هم چنین انتقال اعضای هیات علمی رسمی یا پیمانی و قضات به دستگاه های مشمول قانون در صورت وجود جواز انتقال در مقررات استخدامی مورد عمل آنان بلامانع است هم چنین بر اساس ماده ی 8 آیین نامه ی اجرایی مورد اشاره ماموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه های اجرایی مستثنی شده در ماده ی 117 قانون و نیز ماموریت اعضای هیات علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه های اجرایی مشمول قانون در صورت وجود جواز ماموریت در مقررات استخدامی مورد عمل آنان بلامانع است. درصورتی که مقررات استخدامی یادشده در مورد نحوه یا مدت یا مرجع پرداخت حقوق و مزایای کارمند مامور حکمی بیان نداشته باشد، موارد مذکور با توافق دستگاه های متبوع و محل ماموریت تعیین خواهد شد.
مقررات استخدامی مورد عمل آنان که در این بند ها بدان اشاره شده است به دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باز می گردد یا دستگاه های مستثنی شده در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری؟
از اینکه پاسخ را صریح مطرح بفرمایید بسیار ممنون.

پاسخ به سوال حقوقی اداره کار

مقررات دستگاههای مستثنی شده در اینگونه موارد اعمال می شود. 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©