شماره: 1041
1398/04/15
شرب خمر راه های اثبات

سوال حقوقی:
سلام
مشروب مصرف کرده بودم که تصادف کردم (به جدول زدم) دستگیر شدم در پاسگاه اقرار نکردم ولی تست الکل گرفتند که مثبت بود در جلسه اولیه دادگاه کیفری هم انکار کردم (قاضی عدم تعادل در رانندگی نوشته) و با وثیقه آزاد شدم و هنوز دادگاه اصلی تشکیل نشده است.
اگر آنجا هم انکار کنم محکومیتم چطور خواهد بود؟
چقدر سوءپیشینه برایم ایجاد میشود؟ (سوء پیشینه قبلی ندارم)

پاسخ به سوال حقوقی شرب خمر 

قاضی با توجه به اوضاع و احوال در خصوص شرب خمر تصمیم خواهد گرفت. تست الکل می تواند اثبات کننده اتهام باشد.

 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©