شماره: 1482
1398/10/10
مطالبه مهرالمثل
مطالبه مهرالمثل

مهرالمثل به نوعی از مهر گفته می شود که بدلیل بطلان شرط مهریه یا بطلان عقد نکاح تحت شرایطی که مهم ترین آن وقوع نزدیکی است، به زوجه تعلق می گیرد.

مهر المثل 

مهرالمثل به نوعی از مهر گفته می شود که بدلیل بطلان شرط مهریه یا بطلان عقد نکاح تحت شرایطی که مهم ترین آن وقوع نزدیکی است، به زوجه تعلق می گیرد. مطالبه مهرالمثل نیز مانند مهرالمسمی از جمله دعاوی خانواده است و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی و میزان آن را کارشناس تعیین می کند و ملاک و رویه واحدی برای تعیین میزان آن وجود ندارد. مطالعه مطالب مرتبط : 

1- صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعاوی خانواده

2- موارد درخواست طلاق برای زن

3- نمونه دادخواست مطالبه مهریه و توقیف اموال

4- شرایط جدید طلاق توافقی 

حق انتشار محفوظ است ©