شماره: 3175
1398/10/14
کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

مطابق ماده 12 قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیاء و تعیین زمین بایر از موات را بعهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته که بموجب دستورالعمل صادره از وزارت مسکن و شهرسازی مصوب 2/5/67 تشخیص عمران و تعیین نوع زمین بعهده کمیسیونی موصوف به کمیسیون ماده 12 محول شده است.

اعضای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مرکب از 3 نفر نمایندگان مزارت مسکن و شهرسازی که با حکم وزیر مسکن تشکیل می گردد.

 

اراضی ذیل نمی توانند در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مطرح شوند:

اراضی متعلق به شهرداری ها و شرکتهای وابسته به شهرداری

اراضی دارای گواهی عمران

اراضی متعلق به دولت

کمیسیون پس از بازدید از محل، تحقیقات لازم از معمرین، استماع دفاع مالکین و وکیل آنها، بررسی اسناد موجود در پرونده و تطبیق کروکی با نقشه هوایی، با اکثریت اعضاء اقدام به صدور رای می نماید.

مرجع تجدیدنظر از آرای صادره از کمیسیون ماده 12،دادگاه عمومی محل وقوع  زمین است و مهلت اعتراض آن از تاریخ امضای آن سه ماه است.


مطالعه مطالب مرتبط : 

1- وظایف و اختیارات قوه قضائیه

2- کمیسیون حل اختلاف مالیاتی

3-  کمیسیون ماده صد شهرداری

4- کمیسیون ماده 99 شهرداری

حق انتشار محفوظ است ©