شماره: 3174
1398/10/14
کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی
کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی

این کمیسیون تنها مرجع صالح برای تشخیص ملی بودن اراضی می باشد.چنانچه این کمیسیون نسبت به اراضی افراد، اقدام به صدور رای، مبنی بر ملی بودن بنماید، ملک مورد نظر، در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. که بسته به اینکه در داخل محدوده شهر باشد یا خارج ازمحدوده شهر باشد، به سازمان مسکن و شهرسازی یا اداره منابع طبیعی، تحویل می گردد.

مرجع اعتراض به رای کمیسیون ماده 56، کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی و سپس محاکم دادگسترس می باشد.


مطالعه مطالب مرتبط : 

1- وظایف و اختیارات قوه قضائیه

2-  کمیسیون حل اختلاف مالیاتی

3- کمیسیون ماده صد شهرداری

4- کمیسیون ماده 99 شهرداری

حق انتشار محفوظ است ©