شماره: 3168
1399/05/28
مراجع حل اختلاف مالیاتی - شکایات مالیاتی
مراجع حل اختلاف مالیاتی - شکایات مالیاتی

 

 

مراجع و نهادهای حل اختلاف مالیاتی 

مراجع رسیدگی به حل اختلاف مالیاتی شامل هیات حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی می باشد. 

 

1) هیات حل اختلاف مالیاتی:

مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی، جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیات حل اختلاف مالیاتی است.

مرجع تجدیدنظراز آرای هیات حل اختلاف مالیاتی: رای هیات حل اختلاف مالیاتی،به اکثریت آراء صادر و جز در موارد منصوص در بندهای 1 و 2 قانون مالیاتهای مستقیم قطعی است.آرای غیرقطعی صادره ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر می باشد.رای صادره از این مرجع قطعی و لازم الاجرا است.

 

2) شورای عالی مالیاتی:

وظیفه شورای عالی مالیاتی رسیدگی به آراء قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی است که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مودی یا ممیز کل واقع شده باشد.

بنابراین می توان گفت که این شورا درخصوص رسیدگی به آراء مورد شکایت همان صلاحیت و شأنی را دارد که دیوانعالی کشور دررسیدگی به آراءقابل شکایت صادره از دادگاهها دارا است.

 

مطالب مرتبط حقوقی : 

1- وظایف و اختیارات قوه قضائیه

2- صلاحیت دیوان عدالت اداری

3- مراجع اداری، مراجع غیرقضایی و غیر دادگستری

4- راه های اعتراض به رأی دادگاه ، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام

حق انتشار محفوظ است ©