شماره: 3270
1398/12/26
رای شماره 102 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 102 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

راي شماره  ۱۰۲ـ۱۰۴  هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص شمول قانون اصلاحات ارضي به اراضي خارج از محدوده شهري هرچند بعداً داخل در محدوده قانون شهرها قرار گرفته باشند. تاريخ: 31/2/1385

نظر به اينكه محدوده قانوني شهر نهاوند در تاريخ  ۱۵/۱/۱۳۴۵  تعيين شده و برابر محتويات پرونده‎‎‎هاي فوق‎‎‎الذكر روستاي گوشه هفت آسياب جزء شهر مزبور نبوده و در تاريخ تصويب و اجراء قوانين اصلاحات اراضي در زمره روستاهاي مشمول قوانين فوق الذكر شناخته شده است و الحاق روستاي مزبور به شهر نهاوند در سال  ۱۳۴۵  و بعد از اجراي قوانين اصلاحات ارضي نافي آثار مترتب بر اجراي قوانين مزبور نيست، بنابراين دادنامه‎‎‎هاي شماره  ۱۵۳۶  مورخ  ۸/۶/۱۳۷۸  شعبه چهارم و  ۸۴۰  مورخ  ۴/۷/۱۳۷۸  هيات دوم تجديدنظر ديوان مبني بر رد شكايت شاكيان در حدي كه متضمن اين معني مي‎‎‎باشد صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎‎‎شود. اين راي به استناد قسمت اخير ماده  ۲۰  اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم‎‎‎الاتباع است.

 

  • در صورت تمایل به مشاوره و اخذ راهنمایی از وکیل متخصص دعاوی حقوقی و ارتباط با ما کلیک کنید.


مطالعه مطالب مرتبط:

1- صلاحیت دیوان عدالت اداری

2- مراجع اداری، مراجع غیرقضایی و غیر دادگستری 

3-صلاحیت دیوان عدالت اداری، مشاوره با وکیل متخصص روابط کار

4- ابطال اجراییه ثبتی و ابطال عملیات اجرایی

 

حق انتشار محفوظ است ©