شماره: 5310
1399/01/20
پرونده عملی ابطال رای داور
پرونده عملی ابطال رای داور

 

متن دادخواست ابطال رای داور

نام مرجع رسیدگی : مجتمع قضايي شهيد باهنر
کلاسه پرونده :  .............................
شماره دادنامه :   .............
نام شعبه : 123 دادگاه عمومی    
خواهان : علی .....................
خوانده :  امیر .........................

خواسته : ابطال رای داور

 دلایل ومنضمات دادخواست :

1- رونوشت مصدق مبایعنامه عادی فی مابین  

2- رونوشت مصدق وکالتنامه کاری

شرح دادخواست ابطال رای داور : 

خواهان مبلغ هشتاد میلیون ریال در یافت نموده که تاریخ  روز دریافت مصادف با تاریخ مبایعنامه قبل از فسخ در ظهر آن می باشد و ماهیانه معادل 240 هزار تومان به عنوان سود به ایشان پرداخت شده و جهت ضمانت وجه فوق یک برگ مبایعنامه صادر شده که ظاهراً به عنوان معامله بوده و در زمان انعقاد و تنظیم مبایعنامه هیچ برگ داوری امضاء نشده و سپس با آقای امیر آشنا شده و ایشان را به عنوان مباشر انتخاب نموده و جهت تسهیل در کارها بیست و سه برگ سفید داوری امضا نمود که نزد آقای امیر می باشد و به محض گسیخته شدن حسابهای مالی طی نسخه از پیش تعیین شده توسط آقای امیر خواهان را ربوده و در زیر زمین مسکن سیاح مبلغ 201 میلیون ریال چک خواهان را پس از ضرب و شتم به اجبار ظهر نویسی نموده و متعاقباً دئر ظهر مبایعنامه آن را فسخ  اعلام نموده که خواهان در جلسه شرکت نکرده در صورتی که حکم مباشر خواهان بوده و اطلاع داشته که در زندان است و می توانسته به خواهان یا خانواده اش اعلام نماید و حتی می توانسته سازش نماید ، و در آخر خواهان تقاضای ابطال رای داوری را دارد.

 

 

متن رای دادگاه ابطال رای داور : 

دادگاه با توجه به اینکه حسب نظریه داور آقای امیر ................راجع به قرار داد عادی اظهار نظر نموده در صورتیکه طرفین معامله و دعوی حسب ظهر آن قرار داد به توافق رسیده وا ختلافات خود را رفع نموده  اند ، لهذا انجام داوری و دادن نظریه خلاف تراضی مزبور بوده و به استناد بند 1 ماده 481 و بند 5 ماده 489 ق.آ.د.م. حکم بر بطلان نظریه داور صادر کرد.
آقای علی با وکالت سوسن از رای فوق الذکر در خواست تجدید نظر خواهی نمود که دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ضمن رد دعوای تجدید نظر خواه دادنامه بدوی را عیناً تایید نمود.

 

نظر نهایی در خصوص ابطال رای داور : 

در پرونده مذکور با توجه به اینکه تجدید نظر خواه که همان خوانده رای بدوی می باشد در مرحله تجدیدنظر خواهی ایراد موثر و دلیل موجهی که نقض دادنامه نخستین را ایجاب نماید مطرح نکرده و رای دادگاه بدوی فاقد نقص قانونی می باشد همان رای بدوی تایید تجدید نظر خواهی مردود گردید.

 

 

مطالب مرتبط با داوری  :

1- آراء و احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر

2- ابطال اجراییه ثبتی و ابطال عملیات اجرایی

3- اعتراض ثالث اجرائی، نمونه رای و دادخواست

4- راه های اعتراض به رأی، واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجامخواهی

 

حق انتشار محفوظ است ©