شماره: 3269
1398/12/26
نمونه پرونده عملی مطالبه وجه و طلب
نمونه پرونده عملی مطالبه وجه و طلب

پرونده عملی مطالبه وجه و طلب

متن دادخواست دعوای مطالبه وجه و طلب 

دادگاه : شعبه 123 دادگاه عمومي تهران

کلاسه : 82/1042

خواهان : آقای حسن ...... فرزند غلامعلی شغل آزاد به نشانی تهران –شهرک مسعودیه –خیابان کلهر –پلاک ثبتی 168

خوانده : آقای محسن ........ فرزند علی اصغر –شغل آزاد –به نشانی : تهران – افسریه –خیابان 23 بین دوم و سوم –پلاک 19

خواسته : مطالبه مبلغ 000/320/2 ریال به انضمام هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه و قرار تامین خواسته

دلایل و منضمات : پیوست فتوکپی قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره 369 مورخ 30/6/80

شرح دادخواست دعوای مطالبه وجه

ریاست محترم دادگاه عمومی تهران

احتراما" به استحضار می رساند که خوانده محترم برابر قرارداد شماره 369 مورخ 30/6/82 از اینجانب یک خط تلفن همراه به شماره 09132380368 خریداری کرده که قرار بر این بوده که ماهیانه مبلغ 580/000/000 ریال پرداخت نماید که 4 قسط موبایل مذکور را پرداخت ننموده است لذا از آن مقام محترم درخواست رسیدگی و صدور حکم به میزان خواسته را دارم

توضیحات 

در وقت مقرر قانونی به تاریخ 8/3/83 به نشانی خوانده دعوی آقای دیواندری جهت ابلاغ وقت رسیدگی مراجعه گردید و مامور ابلاغ نتوانست نشانی خوانده دعوی را پیدا کند.

در وقت مقرر قانونی برگ اخطاریه وقت رسیدگی جهت حضور به علت عدم حضور خواهان در محل به استناد ماده 69 قانون آئین دادرسی مدنی به شاگرد ایشان آقای وحید سلیمی ابلاغ گردید.

 

صورتجلسات دعوای مطالبه وجه

به تاریخ 8/6/83 در وقت مقرر شعبه 123 دادگاه عمومی تهران به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است اوراق پرونده حاکیست اخطاریه خوانده بدون ابلاغ اعاده گردیده است . اخطاریه خواهان ابلاغ ولی در دادگاه حاضر نشده است لذا موجبات رسیدگی فراهم نمی باشد. پرونده با وقت نظارت به دفتر دادگاه ارسال تا نسبت به تکمیل دادخواست خواهان از جهت آدرس خوانده اقدام سپس به نظر دادگاه برسد

توضیحات 

به تاریخ 1/7/83  به خواهان دعوا اخطار گردید که ظرف ده روز پس از ابلاغ جهت رفع نقص دادخواست به شعبه 123 مراجعه نماید. خواهان دروقت مقرر در دادگاه حاضر و نسبت به رفع نقص (اعلام آدرس دقیق

 

خوانده )اقدام نمود. در وقت مقرر قانونی به استناد ماده 68 قانون آئین دادرسی مدنی برگ اخطاریه حاوی وقت رسیدگی جدید به خواهان ابلاغ گردید. در وقت مقرر قانونی به استناد ماده 68 قانون آئین دادرسی مدنی برگ اخطاریه حاوی وقت رسیدگی به خوانده دعوا ابلاغ گردید.

به تاریخ 17/9/83 در وقت مقرر شعبه 123 دادگاه عمومی تهران به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است اوراق پرونده حکایت از ابلاغ اخطاریه طرفین دارد.خوانده حضور ندارد خواهان در دادگاه حاضر و اعلام می دارد خواسته مطالبه مبلغ 232 هزار تومان وجه چهار فقره قسط فروش تلفن همراه می باشدتوضیح اینکه بنده یک خط تلفن همراه به خوانده به شرح اجاره به شرط تملیک فروخته ام که چهار قسط آن باقی مانده و هنوز پرداخت ننموده است لذا در صورت صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مزبور با احتساب هزینه دادرسی می باشم.

دادگاه با بررسی اوراق پرونده و اظهارات خواهان ختم رسیدگی را اعلام و به شرح برگ جداگانه اقدام به صدور رای می نماید.

 

رای دادگاه مطالبه وجه و طلب

در خصوص دعوی خواهان آقای حسن ...... فرزند غلامعلی به طرفیت خوانده آقای محسن ......فرزند علی اصغر به خواسته مطالبه مبلغ 000/320/2000 ریال با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مدارک ارائه شده از ناحیه خواهان که دلالت بر فروش یک خط تلفن همراه به خوانده دارد و با تنظیم قرارداد مورخ 30/6/81 آقای محسن ....... متعهد به پرداخت اقساط آن می باشد و نسبت به دعوای

مطروحه از ناحیه خواهان هیچگونه ایراد و اعتراضی ننموده است و دلیل بر پرداخت آن  ارائه نداده است لذا دادگاه دعوای خواهان به شرح فوق در مورد اصل خواسته و هزینه دادرسی را وارد تشخیص و مستندا" به مواد 198و519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 0000/320/02 ریال اصل خواسته و مبلغ 50/000/400 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان می باشد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد

 

نظر نهایی در خصوص پرونده مطالبه وجه و طلب

با توجه به عدم حضور خواهان و خوانده در جلسه دادرسی مورخ 8/2/83 و نیز عدم حضور خوانده در جلسه مورخ 17/9/83 و صدور رای غیابی نیز به خوانده آئین دادرسی مدنی بصورت قانونی اعمال گردیده و مستندات دادگاه نیز در رابطه با صدور حکم به درستی اعمال گردیده بنابراین به نظر می رسد که حکم صادره نیز به درستی صادر گردیده است و با بررسی مستندات دادگاه مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی رای صادره از جانب ریاست محترم شعبه 123 بدرستی صادر گردیده است  

 

 


مطالعه مطالب مرتبط:

1- مطالبه وجه چک و صدور قرار تامین خواسته

2- مطالبه وجه سفته ، شکایت حقوقی سفته

3- مطالبه طلب، مطالبه وجه وکیل دعاوی حقوقی

4- دفاع از دعوای مطالبه وجه توسط وکیل خوانده

 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©