شماره: 3203
1399/03/11
نمونه رای رفع ممنوع الخروجی
نمونه رای رفع ممنوع الخروجی

منظور از ممنوع الخروجی، جلوگیری از خروج فرد از کشور با دستور یک نهاد ذیصلاح و قدرتمند رسمی است که با مصامحه به اقدام پدر در انصراف از رضایت و اجازه خروج از کشور فرزند و نیز به اقدام شوهر در عدول از اجازه قبلی جهت خروج همسر، نیز ممنوع الخروجی گفته می شود ولی درست این است که دستور ممنوع الخروجی ضرورتاً از یک نهاد رسمی و حکومتی مثل دادگاه حقوقی در مقام اجرای حکم یا دادگاه و دادسرای کیفری در مقام دسترسی به متهم و عدم فرار وی و یا نهادهای امنیتی جهت جلوگیری از فرار فرد مضنون صادر شود.

 

رای دادگاه، رفع ممنوع الخروجی

خواهان : خانم درسا   ..............   فرزند محمدتقی به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - تهران - ......................
خوانده : آقای محمدتقی .............  فرزند ابراهیم به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران ...................  

خواسته: دستور موقت

گردشکار : خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر ا فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام او به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید

رای دادگاه : 

در خصوص دادخواست درسا .......... فرزند محمد تقی با وکالت فهیمه .......... به طرفیت محمد تقی ........... بخواسته تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر اجازه خروج از کشور به قصد ادامه تحصیل با در نظر گرفتن سند رسمی شماره ۶۲۴۷۰ مورخ 1397/08/12 تنظیمی در دفتر رسمي حاوی اجازه پیشین پدر خواهان در اجازه خروج وی به جهت تحصیل و نظر به اینکه تحصیل از حقوق طبیعی اشخاص بوده و به مصلحت مشارالیها نیز می باشد لذا دادگاه مستنداً به مواد ۳۱۰، ۳۲۰، ۳۲۱ ، ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ذیل ماده ۴۲ حمایت از خانواد بسال ۹۱ دستور موقت به خروج از کشور خواهان به نام درسا ....... فرزند محمد تقی بدون نیاز به اذن ولی برای صدور گذر نامه برای یک نوبت در هر سال به شرط تودیع تضمین مناسب به میزان دویست میلیون تومان صادر و اعلام می نماید قرار صادره قطعی است .
رئیس شعبه ۲۸۶ دادگاه خانواده مجتمع شهید باهنر 
دفتر شعبه ۲۸۶ دادگاه عمومی تهران

 

مطالب مرتبط با ممنوع الخروجی و رفع آن :

1- پرونده عملی رفع و جلوگیری از ممنوع الخروجی

2- موارد ممنوع الخروجی و راههای رفع ممنوع الخروجی

3- ممنوع الخروج کردن فرزند توسط مادر و پدر

4- مطالبه وجه چک، توقیف اموال، ممنوع الخروجی

حق انتشار محفوظ است ©