شماره: 6628
1399/12/18
نمونه استشهادیه تغییر سن
نمونه استشهادیه تغییر سن

 

متن استشهادیه تغییر نام

بدینوسیله از کلیه کسانی که از وضعیت سن و مشکلات به وجود آمده برای اینجانب (س.الف) اطلاع دارند طلب شهادت می شود که مراتب ذیل را شهادت داده و گواهی نمایند:

شناسنامه ای که در حال حاضر استفاده می نمایم متعلق به بنده نبوده و مطلق به خواهر متوفی ام می باشد که والدینم حاضر به ابطال آن نشده و آن را به من اختصاص داده اند. لذا تاریخ تولد واقعی بنده سال 1368 می باشد که این مغایرت مشکلاتی را برایم به وجود آورده است.  

امضاء متقاضی                                                                                                            


گواه اول :

اینجانب ............... فرزند ............ بشماره شناسنامه ........... صادره از ......... به نشانی: ................................ از مشکلات نام برده مطلع بوده و با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

امضاء گواه اول 

 


گواه دوم :

اینجانب ............... فرزند ............ بشماره شناسنامه ........... صادره از ......... به نشانی: ................................ از مشکلات نام برده مطلع بوده و با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

امضاء گواه دوم

 


گواه سوم :

اینجانب ............... فرزند ............ بشماره شناسنامه ........... صادره از ......... به نشانی: ................................ از مشکلات نام برده مطلع بوده و با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

امضاء گواه سوم 

 

حق انتشار محفوظ است ©