شماره: 6627
1399/12/17
نمونه متن قرارداد همکاری وکیل با شرکت
نمونه متن قرارداد همکاری وکیل با شرکت

 

متن قرارداد همکاری وکیل با شرکت

ماده 1 - موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از : طرح و اقامه دعاوی حقوقی وکیفری و دفاع در قبال دعاوی مزبور حسب مورد له و یا علیه موکل در تمام مراحل قانونی در کلیه محاکم ذی صالح قضایی .

 


ماده 2 - حق الوکاله و شرایط پرداخت:

الف : درصورت ارجاع پرونده جهت وصول مطالبات که مستلزم ارائه وکالتنامه باشد طبق توافق طرفین حق الوکاله به شرح ذیل می باشد:
 

1-3 - در خصوص طرح دادخواست مطالبه وجه و تامین خواسته ..... درصد مبلغ مطالبه شده مطروحه در دادخواست و خسارت تاخیر تادیه محاسبه شده در دادنامه مراجع قضایی
2-3 - کلیه هزینه های قانونی از قبیل هزینه دادرسی، صدور اجرائیه، کارشناسی، نشرآگهی، دفاتر خدمات قضایی، ارسال اظهارنامه و هرگونه هزینه قانونی
3-3 - درخصوص پرونده های فسخ قرارداد (دعوی غیر مالی) حق الزحمه فسخ قرارداد برای هریک از پرونده های ارجاعی ..... ریال 

4-3- .................. .

5-3- .................. .

6-3- .................. .


ماده 3 - تعهدات وکیل :

1-3- کلیه مساعی خود را با رعایت صرفه و صلاح موکل در انجام موضوع وکالت معمول نماید.
2-3- در زمان طرح دادخواست، کلیه هزینه های قانونی و قابل وصول از جمله پرداخت خسارات تاخیر تادیه، هزینه های دادرسی، حق الوکاله و سایر هزینه ها را در نظر گرفته و مطالبه نماید.
3-3- وکیل موظف است طی مدت 5 روز از تاریخ قرارداد و اخذ مستندات، نسبت به پیگیری و طرح موضوع قرارداد و وکالتنامه اقدام و در تاریخ های مقرر شده از سوی شرکت گزارش مکتوب اقدامات صورت گرفته را به شرکت ارائه نماید.
4-3- ................... .
5-3- ................... .
6-3- ................... .

 


ماده 4 - تعهدات شرکت :

1-4- اطلاعات و مدارک مورد نیاز وکیل را بدون فوت وقت در اختیار او قرار دهد.
2-4- پرداخت حق الوکاله منوط به ارائه گزارش و مستندات انجام کار و بررسی و تایید شرکت خواهد بود.

 


ماده5 - فسخ قرارداد :

1-5- در صورتیکه وکیل تمایل به استعفا داشته باشد با فرجه یک ماه قبل مراتب استعفای خود را به شرکت اعالم نماید، به نحوی که امکان پیگیری توسط وکیل دیگر مقدور باشد و استعفای وکیل موجب تضییع حقوق موکل و تجدید جلسه دادرسی نگردد.
2-5- در صورت عزل وکیل توسط شرکت، قرارداد حاضر فسخ خواهد شد و حق الوکاله وکیل در هر پرونده تا پایان همان مرحله که اقدامات وکالتی را انجام داده است توسط شرکت پرداخت می گردد.

تبصره 5 : در صورت استعفاء یا عزل وکیل مستحق دریافت حق الوکاله تا آن مرحله از اقدامات صورت گرفته می باشد.
تبصره 6 : وکیل متعهد است پس از استعفا اصول تمامی مدارک و مستندات را به شرکت عودت نماید.

3-5- ..................... .

4-5- ..................... .

5-5- ..................... .

6-5- ..................... .


ماده 6 - تضمین حسن انجام کار:

یک فقره چک به شماره ......... به مبلغ ......... ریال هم زمان با انعقاد قرارداد مجری بابت ضمانت حسن انجام کار به شرکت ارائه می دهدکه پس از تسویه حساب و ارائه گزارش پایان کار و انجام کلیه تعهدات با تأیید مدیر حقوقی توسط شرکت عودت می گردد.

 


ماده 7 - مرجع حل اختلاف :

در صورت بروز هرگونه اختالف احتمالی فی مابین وکیل و شرکت در تفسیر مواد این قرارداد ، رفع اختلاف توسط قائم مقام شرکت ظرف 20 روز حل و تصمیم ایشان لازم الاجرا می باشد .

 


ماده 8 - نسخ قرارداد :

این قرارداد شامل 8 ماده و 7 تبصره در 2 نسخه تهیه و تنظیم و مبادله گردید و هریک از نسخ به تنهایی دارای ارزش و اعتبار واحد و یکسان میباشد.
 

حق انتشار محفوظ است ©