شماره: 5502
1399/09/11
نمونه قرارداد صلح سرقفلی
نمونه قرارداد صلح سرقفلی

 

قرارداد صلح سرقفلی


ماده 1- طرفین قرارداد

1- صلح کننده :  آقای / خانم ......... به شماره ملی ..........  به نشانی : خیابان ........ .

2- صلح گیرنده : آقای / خانم ....... به شماره ملی .......... به نشانی : خیابان ....... .

 


ماده 2- موضوع صلح

پنجاه درصد (3 دانگ) از سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت و منافع و کلیه حقوق متعلق به صلح کننده (به جز عین)،یک باب دکان تجاری واقع در خیابان .............. به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی و به متراژ کل ..... متر مربع.

 


ماده 3- عوض صلح

ارزش سرقفلی و منافع مورد معامله و نیز حق کسب و پیشه موضوع این انتقال کلا مبلغ ........ ریال مورد توافق واقع گردید و از محل حسابهای قبلی فی مابین محاسبه و دریافت شد.

 


ماده 4- شرایط قرارداد

1- این قرارداد فروشنده را از انتقال موضوع صلح به دیگران منع نموده و صلح کننده اقرار و تعهد می نماید که قبل یا بعد از این معامله ،قرارداد تعهدآوری با دیگری نسبت به آن انجام ندهد و در صورت انجام آن معامله صد در صد باطل و ضمان آور است.

2- در صورتی که صلح کننده از هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد تخلف نماید متعهد است به صلح گیرنده  خسارت پرداخت نماید.

3- در صورتی که صلح حاضر به هر دلیل از سوی مراجعه صالح قضایی باطل یا ابطال یا فسخ و بی اعتبار و غیر قابل استناد شناخته شود صلح گیرنده حق خواهد داشت به استرداد مال الصلح  پرداختی.

4- ...... .

5- ...... .

6- ...... .

7- ...... .

8- ..... .

9- ..... .

 

(مهم ترین بخش در نگارش یک قرارداد همین قسمت شرایط قرارداد است که می تواند حسب مورد و با توجه به توافقات طرفین و ویژگی های معامله متفاوت باشد.توصیه می شود این قسمت حتما تحت نظر و بعد از مشاوره با یک وکیل تنظیم شود و در صورت امکان بهتر است نگارش کلی یک قرارداد خصوصاً بخش شرایط قرارداد را به یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی و قراردادها بسپارید.)

 

صلح کننده :                                    صلح گیرنده :                                   شاهد                                        شاهد :

 

 

مطالب مرتبط با صلح و سرقفلی :

1- مشاوره با وکیل برای تنظیم انواع قرارداد

2- وکیل برای سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

3- تعریف و آشنایی با قرارداد و عقد صلح، صلحنامه

 

 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©