شماره: 5501
1399/09/10
نمونه قرارداد موجر و مستاجر
نمونه قرارداد موجر و مستاجر

 

متن قرارداد موجر و مستاجر


ماده 1 : طرفین قرارداد

موجر  ......... فرزند ...... به شماره شناسنامه ....... کدملی ............... متولد ........... ساکن: .......... .

مستاجر ......... فرزند ....... به شماره شناسنامه ........ کدملی ........... متولد ............. ساکن: .......... .

 


ماده 2: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

عبارت است از اجاره 6دانگ آپارتمان واقع در ........... به مساحت  .......... مشتمل بر ......... اتاق خواب ....... با حق استفاده برق – آب – گاز بصورت اختصاصی .پارکینگ، انباری، کولر و تلفن دایر به شماره .......... و سایر و منصوبات و مشایعات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستاجر رسیده مورد قبول قرار گرفته است.

 


ماده 3: مدت اجاره

  مدت اجاره یکسال از تاریخ ........ الی ........ می باشد.

 


ماده 4: اجاره بها و نحوی پرداخت

1-4 میزان اجاره بها جمعاً .... ريال از قرار ماهیانه مبلغ ..... ريال که در آغاز اجاره پرداخت شده است .

2-4 مبلغ  ......... يال از طرف مستاجر بعنوان قرض الحسنه به موجر پرداخت می شود که ............ آن به موجب یک فقره چک تضمین شده در تاریخ ........... پرداخت خواهد شد و مابقی مبلغ از قرار ......... حداکثر تا تاریخ .......... به موجر تسلیم و پرداخت می گردد

                                                                                    


ماده 5 – تسلیم مورد اجاره

موجر مکلف است در تاریخ  ........... مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن جهت استیفاء به مستاجر تسلیم  کند.

 


ماده 6- شرایط آثار قرارداد

1-6 مستاجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منظور مسکونی استفاده نماید

2-6 مستاجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را به غیر ندارد

3-6 موجر باید مالک قانونی مورد اجاره باشد در صورتی که خلاف این موضوع کشف شود و ثالث ادعای مالکیت عین یا منفعت داشته و متعرض مستاجر گردد موجر باید مبلغ .... ريال به عنوان وجه التزام به خانم نعیمه الزهرا حسینی پرداخت نماید.

4-6- .......... .

5-6- .......... .

6-6- .......... .

7-6- .......... .

8-6 ............ .

9-6 ........... .

(مهم ترین بخش در نگارش یک قرارداد همین قسمت شرایط قرارداد است که می تواند حسب مورد و با توجه به توافقات طرفین و ویژگی های معامله متفاوت باشد.توصیه می شود این قسمت حتما تحت نظر و بعد از مشاوره با یک وکیل تنظیم شود و در صورت امکان بهتر است نگارش کلی یک قرارداد خصوصاً بخش شرایط قرارداد را به یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی و قراردادها بسپارید.)

 


ماده 7  

این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات مدنی و قانون روابط مستاجر سال 1376 خواهد بود .

 


ماده 8  

مالک موظف است یک فقره چک تضمین باز پرداخت مبلغ ودیعه به همان مقدار به مستاجر تسلیم نماید و طبیعتاً مستاجر حق دارد در صورتی که مقارن با پایان قرارداد وجه مذکور پرداخت نشود مبلغ چک را وصول نماید درج واژه تضمین در این قرارداد و متن چک نافی حق مطالبه در آن رمان نخواهد بود.

 


ماده9 

با استناد به ماده 2 قانون روابط موجود مستاجر مصوب سال 1376 شهود با مشخصات زیر این قرارداد را امضاء و گواهی مینماید.

 این قرارداد مشتمل است بر 9 ماده و دو صفحه و در سه نسخه تنظیم گشده و هر سه حکم واحد را دارند.

موجر :                                                              مستاجر :

شاهد 1  :                                                        شاهد 2 :                                                       شاهد 3 :

 

 

مطالب مرتبط با  قرارداد موجر و مستاجر :

1- شرایط اساسی صحت معاملات و انواع عقود

2- نمونه متن قرارداد اجاره آپارتمان مسکونی

3- وکیل برای قرارداد اجاره - الزام به تنظیم سند اجاره

4- امکان تعدیل و تغییر قرارداد بعد از انعقاد آن - قرارداد مستمر

 

حق انتشار محفوظ است ©