شماره: 5488
1399/08/24
متن قرارداد طراحی قالب سایت
متن قرارداد طراحی قالب سایت

 

قرارداد طراحی قالب سایت 

1- طرفین قرارداد 

این قرارداد در تاریخ ........... فی ما بین دفتر ............. که از این پس کارفرما نامیده می شود، از یک طرف و آقای ......... که از این پس در این قرارداد طراح نامیده می شود، از سوی دیگر طبق مقررات و شرلیطی که در این قرارداد درج شده است، منعقد می گردد.

 

 


2- مشخصات نمایندگان طرفین :

مشخصات طراح :

نام : ........ شماره ملی : ........ آدرس ایمیل : ....... شماره تلفن : .............. .

 

مشخصات کارفرما :

نام شرکت : ........... نام نماینده : ........ سمت : ....... آدرس ایمیل : ......... شماره تلفن : ............. .

تبصره 1 : نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام الاختیار می باشد و کلیه تاییدیه ها از طرف ایشان انجام می گردد.

تبصره 2 : کلیه ارتباطات، مکاتبات، دادخواست ها و تاییدات می بایست از طریق ایمیل و یا شماره همراه اعلام شده توسط نماینده کارفرما و طراح در قرارداد انجام  پذیرد.

تبصره 3- .......... .

تبصره 4- .......... .

تبصره 5- .......... .

 


3- موضوع قرارداد :

طراحی template جدید وب سایت کارفرما به آدرس .......... بر اساس اطلاعات و محتوای موجود در سایت.

 

 


4- شرایط قرارداد :

مهم ترین بخش در نگارش یک قرارداد همین قسمت شرایط قرارداد است که می تواند حسب مورد و با توجه به توافقات طرفین و ویژگی های معامله متفاوت باشد.توصیه می شود این قسمت حتما تحت نظر و بعد از مشاوره با یک وکیل تنظیم شود و در صورت امکان بهتر است نگارش کلی یک قرارداد خصوصاً بخش شرایط قرارداد را به یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی و قراردادها بسپارید.

 


5- مبلغ حق الزحمه قرارداد :

هزینه طراحی قالب سایت با مشخصات ذکر شده در بند 3، مبلغ ........ میلیون ریال می باشد.

 

 


6- مدت قرارداد :

مدت این قرارداد جهت ارائه طرح اولیه به مدت ..... روز کاری می باشد.

زمان بررسی و اظهار نظر و تاییدنمونه اولیه توسط کارفرما حداکثر به مدت ..... روز کاری می باشد.

مدت زمان تحویل نهایی موضوع طراحی قرارداد پس از تایید توسط کارفرما حداکثر .... روز کاری می باشد.

 

 


7- مراحل اجرای موضوع قرارداد :

مرحله اول : ............... .

مرحله دوم : ............... .

مرحله سوم : ............. .

مرحله چهارم : ............ .

 


  • این قرارداد در 7 بند و در دو نسخه در تاریخ ........... به تأیید و امضای نمایندگان کارفرما و طراح رسید و اعتبار آن از تاریخ عقد قرارداد به مدت ....... روز می باشد.

 

امضاء کارفرما :                                                                                                  امضاء طراح :

 

 

مطالب مرتبط با قرارداد :

1- متن قرارداد اجاره

2- متن قرارداد معاوضه

3- متن قرارداد معامله ملک - مال غیر منقول

4- متن قرارداد بیع یا خرید و فروش - نمونه قرارداد

 

حق انتشار محفوظ است ©