شماره: 5469
1399/07/22
متن وکالت طلاق به وکیل دادگستری
متن وکالت طلاق به وکیل دادگستری

 

متن وکالت طلاق زوجین به وکیل دادگستری


1 - متن وکالت طلاق از سوی زن (زوجه) به وکیل دادگستری              


مشخصات موکل (زوجه) :

 

مشخصات وکیل :

 

حدود اختیارات :

وکالت در مرحله بدوی تجدیدنظر خواهی و اسقاط آن  فرجامخواهی  و اسقاط آن  وکالت در مصالحه و سازش  وکالت در ارجاع   دعوا به داوری و تعیین داور وکالت در توکیل  وکالت در استرداد دعوا و دادخواست وکالت در ادعای اعسار وکالت در قبول و یا رد سوگند صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی اخذ محکوم به و وجوه ایداعی در صندوق دادگستری  مراجعه به اداره اجراییات ثبت مراجعه به دفاتر ازدواج و طلاق صدور اجراییه اجرای صیغه طلاق اخذ و امضاء کلیه اسناد هویتی مربوط به موکل بذل  مهریه و اسقاط حق رجوع به مابذل  و سایرحقوق مالی زوجه وکالت در تعیین مصدق و کارشناس وکالت در دعوای خسارت

 

موضوع وکالت :

اقامه هرنوع دعوا یا ارائه هر نوع دادخواست یا درخواست و یا دفاع یا دخالت در آن، اعم از حقوقی یا کیفری و امضای کلیه اوراق قضایی و اداری از طرف موکل،موکل ضمن عقد خارج لازم فی مابین زوجین حق عزل وکیل و ضم امین و وکیل دیگر را از خویش و سلب و ساقط نمود.

 

 

 


2- متن وکالتنامه طلاق از سوی شوهر (زوج) به وکیل دادگستری


مشخصات موکل (زوج) :

 

مشخصات وکیل :

 

حدود اختیارات وکیل دادگستری :

وکالت در تقدیم دادخواست و مراجعه به کلیه مراجع قضایی و دادگاهها و نهادها و سازمانها جهت تقدیم دادخواست طلاق به هر قسم (اعم از خلع و مبارات و بائن و رجعی) که وکیل صلاح بداند، وکالت در واخواهی و اسقاط آن – وکالت در تجدیدنظرخواهی و اسقاط آن، فرجامخواهی و اسقاط آن - وکالت در مصالحه و سازش- وکالت در ادعای جعل یا انکار یا تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند- وکالت در تعیین جاعل- وکالت در ارجاع دعوا به داور و تعیین داور - وکالت در توکیل - وکالت در تعیین مصدق و کارشناس - وکالت در دعوای خسارت - وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از آن - وکالت در ورود ثالث و دفاع از آن - وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن - وکالت در ادعای اعسار - وکالت در قبول یا رد سوگند - وکالت در درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی - و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی بنام موکل - وکالت در انجام عملیات طلاق توافقی (طلاق خلعی یا هر قسم طلاق دیگر که با توجه به شرایط وکیل صلاح بداند) از ابتدا و تقدیم دادخواست تا انتها واجرای حکم - وکالت در اجرای صیغه طلاق و مراجعه دفترخانه طلاق و امضاء اوراق واسناد راجع به طلاق - وکالت  قبول بذل مهریه و سایر حقوق زوجه – وکالت در رجوع - وکالت در تعیین تکلیف حضانت فرزندان مشترک - وکالت در ادعای اعسار وتقسیط محکوم به - وکالت در مراجعه به اداره اجرای ثبت و پیگیری پرونده اجرایی مطروحه له یا علیه موکل - وکالت در توکیل به غیر و توکیل به وکیل دادگستری ولو کراراً

 

موضوع وکالت :

اقامه هرنوع دعوا یا ارائه هر نوع دادخواست یا درخواست و یا دفاع یا دخالت در آن، اعم از حقوقی یا کیفری.و امضای کلیه اوراق قضایی و اداری از طرف موکل،موکل ضمن عقد خارج لازم فی مابین زوجین حق عزل وکیل و ضم امین و وکیل دیگر را از خویش و سلب و ساقط نمود.

 

 

مطالب مرتبط با حق طلاق یا وکالت در طلاق :

1- متن وکالت طلاق - واگذاری حق طلاق

2- وکیل برای طلاق به درخواست مرد - زوج

3- دلایل و موارد 9 گانه طلاق به درخواست زن

4- متن وکالتنامه طلاق از زوج به زوجه (شوهر به زن)

 

 

 

 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©