شماره: 3156
1399/07/08
قرارداد بیع یا خرید و فروش - نمونه قرارداد
قرارداد بیع یا خرید و فروش - نمونه قرارداد

قرارداد بیع یا همان قرارداد خرید و فروش یکی از متداول ترین و فراگیرترین عقود و قراردادها در تمام دنیا و در تمام اعصار و زمان ها بوده است.خرید و فروش یا بیع به آن معنا است که کسی که در مقابل دادن پول، وجه نقد) مالی اخذ و ابتیاع و خریداری نماید.احکام و شرایط و مقررات و جزییات و حواشی عقد بیع آنقدر زیاد است که در مورد آن در سیستم حقوقی ایران و اسلام و غرب کتاب ها نوشته شده است.عقد بیع یا خرید و فروش می تواند کتبی یا شفاهی باشد یا حتی می تواند بدون رد و بدل شدم هیچ لفظی صورت گیرد(بیع معاطات) و با زندگی اجنماعی آنچنان آمیخته شده است که بدون آن حتی حیات ممکن نیست و هر انسان ممکن است در طول روز دهها عقد بیع انجام دهد مثل وقتی که به مغازه سوپر مارکت رفته و در واقع یک عقد بیع شفاهی منعقد می کنید.

 

نکات مهم قرارداد بیع یا خرید و فروش - مبایعه نامه

1- یکی از مهم ترین و متداولترین انواع قراداد،قراداد بیع یا همان قرارداد فروش است. 
2- افراد برای آنکه بتوانند به تعهدات خود نظم و ترتیب بخشند باید آنچه در عالم ذهن به وقوع می پیوندد را در قالب الفاظ و به صورت کتبی منعقد سازند تا به این وسیله آثار قانونی بر قرارداد مکتوب وارد شود. ضمن اینکه برای اثبات مسائلی که در تعهدات طرفین وجود دارد می توان به قرارداد رجوع کرد.
3- از جمله قراردادهایی که در روابط بین مردم وجود دارد و انعقاد آن اجتناب ناپذیر است، قرارداد بیع است که طرفین برای انعقاد صحیح و قانونی آن ملزم هستند نکاتی را رعایت نمایند.
4- هر قراردادی از متنی تشکیل شده که این متن هم اجزایی دارد که در تنظیم قرارداد باید به آنها توجه نمود.
5- طرفین قرارداد ( با ذکر مشخصات کامل و آدرس و شماره تلفن آنها )
6- موضوع قرارداد ( به صورت کامل مشخص شود. زیرا قرار است قرارداد در چهارچوب آن اجرا شود )
7- مبلغ قرارداد ( به صورت کامل مشخص شود )
8- برای ذکر نکات تکمیلی همچون زمان تحویل مبیع می توان از شروط ضمن عقد استفاده کرد.

9- شروط ضمن عقد شامل کلیه توافقات بین طرفین می شود و تنظیم دقیق آن از دعاوی احتمالی آتی جلوگیری خواهد نمود.
10- عباراتی که در تنظیم قرارداد بیع آورده می شود باید بدون ابهام باشند و به صورت عبارات حقوقی تنظیم شوند و حتی علائم نگارشی نیز می توانند در تغییر معنای جملات نقش به سزایی داشته باشند بنابراین باید به صورت دقیق به کار برده شوند.
11- ضروری است قبل از انعقاد قرارداد و امضای قرارداد با یک وکیل متخصص قرارداد جهت تنظیم و نگارش محتوای قرارداد مشورت نمایید.
12- برای تنظیم قرارداد بیع، تسلط به موادی از قانون مدنی که در باب بیع به تصویب رسیده است و سایر قوانین مرتبط لازم و ضروری است و همچنین توجه به عرف های موجود در جامعه در خصوص بیع. 

13- تمام نکات ذکر شده در بالا اموری تخصصی هستند و البته بسیار دقیق که با حضور یک وکیل آشنا به امور قراردادها می توان از انجام صحیح هر یک از آنها اطمینان حاصل نمود.
14- امضای طرفین آنها را به آنچه نوشته شده است ملزم خواهد نمود. بنابراین در صورت اطمینان از متن قرارداد و تصمیمی که اتخاذ می کنید و با خواندن و تحلیل همه جانبه متن قرارداد، آن را امضا کنید. لازم به ذکر است اگر قرارداد در چند صفحه تنظیم شده باشد تمام صفحات آن باید امضاء شود. داشتن نسخه هایی از قرارداد به جز نسخه اصلی نیز توصیه می شود.
15- برای اطمینان خاطر می توانید از طرف قرارداد خود بخواهید با زدن اثر انگشت کنار امضایش از سوء استفاده هایی که این روزها در جعل امضای طرفین می شود خاطر شما را آسوده سازد.
16- در تنظیم قرارداد از خط خوردگی ها و حاشیه نویسی خودداری کنید و در درج تاریخ دقت لازم را مبذول دارید.
17- از هر اقدامی که راه جعل و کلاهبرداری را باز می سازد خودداری کنید و تا حد امکان برای جلوگیری از این پیش آمد قسمت سفید و پر نشده ای در قرارداد باقی نگذارید.
18- وجود شاهد در بار اثبات قرارداد حتما به کار شما خوهد آمد. پس در صورت امکان قرارداد را نزد شهود منعقد سازید و مشخصات ایشان را درج نمایید.
19- تنظیم یک قرارداد، ارزش و موضوع آن هرچه که باشد،آنقدر مهم و حساس هست که لازم باشد برای نگارش محتوا آن با اخذ مشاوره حقوقی در زمینه تنظیم انواع قرارداد (خرید،فروش، اجاره ، هبه،صلح ، وکالت، ...) با یک وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی متخصص قراردادها و یک وکیل با تجربه مشورت نمایید، هرچند که این کار مستلزم پرداخت هزینه است ولی علی الاصول هزینه آن بیشتر از حق دلالی و کمیسیون بنگاه املاک نیست!!!هرچند که کار وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی شما در تنظیم قرارداد بسیار بسیار مهم تر از کار بنگاه و دلال معاملات ملکی است.

 

 

 

متن قرارداد بیع یا خرید و فروش اموال غیرمنقول

ماده1- طرفین قرارداد

1-1فروشنده/فروشندگان: خانم/آقای ...فرزند.... به شماره شناسنامه......صادره از...... متولد...... ساکن......به کد ملی....... با وکالت/قیمومت/ولاتی/وصایت ...... فرزند......به شماره شناسنامه......متولد ..... به موجب.....
1-2خریدار/خریداران: خانم/آقای ...فرزند.... به شماره شناسنامه......صادره از...... متولد...... ساکن......به کد ملی....... با وکالت/قیمومت/ولایتی/وصایت ...... فرزند......به شماره شناسنامه......متولد ..... به موجب.....
 

ماده2- موضوع و مشخصات مورد معامله:

عبارت است از انتقال .....دانگ یک.....دارای پلاک ثبتی شماره...... فرعی  از اصلی قطعه ....واقع در بخش......حوزه ثبتی.....به مساحت.....مترمربع به انضمام پارکینگ..... و انباری...... دارای حق اشتراک آب/برق/گازو ...به شماره... به نشانی....

 

ماده3- ثمن مورد معامله: 

3-1ث من مورد معامله به طور مقطوع ..... ریال تعیین گردید.
3-2 همزمان با این توافق، مبلغ .... ریال معادل... توامن نقدا طی چک شماره ... شعبه....به فروشنده پرداخت گردید.باقیمانده ثمن.... ریال در زمان تنظیم سند در دفتراسناد رسمی پرداخت خواهد شد.

 

ماده4- شرایط مربوط به تنظیم سند:

4-1 طرفین متعهد گردیدندجهت تنظیم سند، طبق قرارداد در تاریخ .....در دفتر اسناد رسمی شماره ... حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هرکسی که خریدار معرفی میکند انتقال دهد.در ضمن، اجرای تعهد به تنظیم سند از جانب فروشنده به نام انتقال گیرنده بعدی، موکول به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد.در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر اسناد رسمی برای تنظیم سند، گواهی سردفتر مثبت تخلف نامبرده است.عدم ارائه اصول ومستندات از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن از طریق خریدار، در حکم عدم حضور است.سردفتر در موارد مزبور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد.
 

ماده5- شرایط تسلیم مورد معامله:

فروشنده موظف است مورد معامله را در تاریخ...با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسلیم خریدار کند و هرگونه موانع در استیفا و بهره برداری کامل از مورد معامله را برطرف کند.
در صورتی که معلوم گردد، مورد معامله در اثر قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این مورد مربوط به زمان انعقاد مبایعه نامه می باشد، عقد باطل است و فروشنده موظف است ثمن دریافتی را به خریدار مسترد کند.
در صورتی که معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قهریه مانند رهن، مصادره،عملیات اجرایی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی، مستحق للغیر  و یا غصبی بودن، قانونا قابل انتقال به خریدار نبوده، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله، معادل... ریال بعنوان خسارت به خریدار بپردازد.
کلیه هزینه های ناشی از تسلیم مورد معامله، بعهده فروشنده است، مگر اینکه بصورت دیگری توافق ظده باشد.

 

ماده6- آثار قرارداد:

6-1 این قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقال مورد قرارداد به هر عنوان و به هر دلیل به غیر ازخریدار منع می کند و در صورت تخلف و انتقال به غیر، خریدار حق خواهد داشت درخواست فسخ قرارداد را نموده  و یا با اقامه دعوی ابطال بطرف فروشنده و منتقل الیه، الزام فروشنده را به انتقال مورد معامله بخواهد.
6-2 در صورتی که الزام ممکن نباشد، خریدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی را که خریدار متقبل شده بپردازد و معادل... ریال به عنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وی پرداخت کند.
6-3 فروشنده متعهد است قبلا و یا حداکثر تا زمان مقرر برای تنظیم سند رسمی، کلیه مجوزها و مدارک لازم از مراجع مختلف در خصوص مورد معامله از قبیل مفاصا حساب شهرداری، مالیاتی و غیره اخذ کند.
6-4 فروشنده موظف است کلیه بدهی های احتمالی در خصوص توابع، اعیان، مستحدثات و امکانات موجود در مورد معامله را حداکثر تا زمان تنظیم سند رسمی تسویه نماید.
6-5 هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و عوارض شهرداری بر عهده فروشنده، حق الثبت و حق التحریر برعهده ... می باشد.
6-6 قیمت توافق شده برای معامله در بند 1 ماده3 به هیچ عنوان و به جهت نوسان قیمت مورد معامله قابل تغییر نیست و از این حیث برای فروشنده یا برای خریدار حق ادعایی متصور نیست.
6-7 کلیه خیارات از جمله خیار غبن به استثنای خیار تدلیس با توافق طرفین اسقاط گردید.
6-8 در صورتی که عدم اجرای تعهد از جانب فروشنده باشد، وی مکلف است به ازای هرروز تاخیرمبلغ... ریال به عنوان خسارت تاخیراجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت کند.خسارت مذکور علاوه بر انجام تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است.

امضاء فروشنده                                

امضاء خریدار                            

امضاء شاهد

 

 

مطالب مرتبط با قرارداد بیع یا خرید و فروش:

1- نکات مهم درخصوص قرارداد بیع یا خرید و فروش

2- عقود معین و قراردادهای بانام، وکیل قرارداد

3- شرایط اساسی صحت معاملات، انواع عقود و معاملات

4- مشاوره با وکیل جهت تنظیم قرارداد،وکیل متخصص قرارداد

حق انتشار محفوظ است ©