شماره: 11962
1401/04/15
قرارداد انتقال سهم الشرکه به شریک شرکت با مسئولیت محدود
قرارداد انتقال سهم الشرکه به شریک شرکت با مسئولیت محدود

 

 

 

متن قرارداد انتقال سهم الشرکه

1 -مصالح 

آقای محمود ............. فرزند .................. با کدملی  ................ به نشانی : تهران.خیابان فرمانیه ............................................. .

 

2 -متصالحین 

2-1 - آقای عباس ......... فرزند ................ با کدملی ............... به نشاننی : تهران.خیابان ولیعصر .................................. .

2-2 - آقای احمد ........... فرزند ............. با کدملی .................. به نشانی : تهران.خیابان پیروزی ...................................... . 

 

3 -موردصلح

انتقال مالکیت و کلیه حقوق قانونی، عینی وفرضی نسبت به تمامی سهم الشرکه ی مصالح (شامل 300 درصدکل سهم الشرکه) در شرکت صنایع شیمیایی .......... (با مسئولیت محدود) با شماره ثبت .... و شناسه ملی ........... با آثار مترتبه فعلی و بعدی بر مورد صلح از هر حیث و بابت به نحویکه با وقوع این صلح هیچگونه ادعا و حقی در مورد صلح برای مصالح باقی نمی ماند. که به نسبت مساوی به متصالحین منتقل می گردد.

 

4 -عوض قراردادی

عبارت است از مبلغ ......... که به شرح زیر به مصالح پرداخت می گردد:

............................................................................................ .

 

5 -شرایط قرارداد

الف- طرفین متعهد گردیدند که ظرف مدت ..... روز از تاریخ این قرارداد نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب خروج مصالح و انتقال سهم الشرکه ی وی به متصالحین و تعیین مدیرعامل جدید اقدام نمایند.

ب- پرداخت هزینه های نقل و انتقال سهم الشرکه از جمله هزینه تنظیم سند رسمی و پرداخت مالیات انتقال بر عهده ی ........ می باشد.

ج- از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تصویب موارد مذکور در بند الف، کلیه منافع متصالح نسبت به سهم الشرکه به متصالحین منتقل می گردد.

د- با انتقال سهم الشرکه مصالح به متصالحین، مصالح هیچ مسئولیتی نسبت به اقدامات انجام شده در شرکت در قبال اشخاص ثالث نخواهد داشت.

د- مصالح با توجه به صورت مالی شرکت منتهی به سال مالی .......... مبادرت به انعقاد این قرارداد نموده است و پس از انتقال سهم الشرکه خود هیچ مسئولیت یا حقی نسبت به دیون یا دارایی های شرکت نخواهد داشت.

ه- هرگاه از تاریخ امضای این قرارداد تا هنگام ثبت انتقال سهم الشرکه تغییراتی در دارایی های شرکت صورت گیرد، در میزان عوض قراردادی مقرر در این قرارداد تاثیری نخواهد داشت.

 

و- این قسمت از قرارداد به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

 

ز- این قسمت از قرارداد به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است. 

 

ح- این قسمت از قرارداد به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است. 

 

ط- این قسمت از قرارداد به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است. 

 

ی- مصالح مسئولیت کشف و ضمانت هر گونه فساد در مورد صلح را از تاریخ قرارداد الی ده سال بر عهده گرفت . 

ک -طرفین به مفاد قانون تجارت در خصوص ضرورت انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود آگاه بوده و طبیعتاً ضرورت پاسخگویی و مسئولیت انتقال دهنده در مقابل اشخاص ثالث مورد توجه انتقال دهنده است که در این مرحله انتقال دهنده با اعطای وکالت بلاعزل و رسمی اختیار مدیریت شرکت و سهام خود را به انتقال گیرنده منتقل می نماید و پس از فراهم شدن مقدمات لازم انتقال قطعی و رسمی صورت خواهد پذیرفت.

 

راه های مشاوره، ارتباط و اعطای وکالت به وکیل متخصص قراردادها

حق انتشار محفوظ است ©