شماره: 5370
1399/03/31
تعرفه و مقدار هزینه دادرسی در دادگاه ها
تعرفه و مقدار هزینه دادرسی در دادگاه ها

 

لیست تعرفه هزینه های دادرسی

 

عنوان جزء

نرخ تعرفه ( ریال ) 

بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه دادگاه ها و هیات های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ 

20/000

در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد . 

از 3/300/000 تا 33/000/000

هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال و یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود . 

از 3/300/000 تا 33/000/000

تقدیم شکایت کیفری ( افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان یا رئیس حوزه قضایی از پرداخت این هزینه معاف هستند ) 

100/000

تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات 

300/000

هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد

300/000

هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری

300/000

هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه در هر مورد 

300/000

هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد 

300/000

هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال :

 

پروانه وکالت پایه یک 

8/000/000

پروانه مترجم رسمی ، کارشناس رسمی ، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد 

5/000/000

پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی در سایر شهرستان ها 

600/000

پروانه وکالت اتفاقی

 

تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری : شعب دیوان 

200/000

تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری : شعب تجدیدنظر

400/000

هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی ، درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوی

از 400/000 تا 1/800/000 طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه 

هزینه دادرسی موضوع بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت :

 

در مرحله بدوی تا مبلغ دویست میلیون ریال 

دو و نیم درصد ارزش خواسته 

در مرحله بدوی بیش از دویست میلیون ریال 

سه و نیم درصد ارزش خواسته

در مرحله تجدیدنظر

چهارو نیم درصد ارزش خواسته

در مرحله فرجام خواهی 

پنج و نیم درصد ارزش بهای خواسته 

هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد 

1/500/000

هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی

300/000

هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور

300/000

هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی

15/000

هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی

50/000

هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد

100/000

هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل :

 

تا مبلغ یک میلیون ریال 

60/000

نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال 

300/000

نسبت به مازاد تا یک صد میلیون ریال 

400/000

مازاد بر یک صد میلیون ریال 

یک در هزار

هزینه صدور گواهی سوءپیشینه کیفری -نسخه اول 

200/000

هزینه صدور گواهی سوءپیشینه کیفری -نسخه های بعدی 

150/000

هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری

300/000

هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستری

از 400/000 تا 1/800/000 طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه 

هزینه درخوات اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4

300/000

اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی

200/000

هزینه اعتراص به قرارهای قابل اعتراض دادسرا

200/000

هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده 

50/000

هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور

500/000

درآمد حاصل از اجرای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4

مطابق ماده قانون مربوطه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©