شماره: 3202
1398/10/23
اعتراض به رد علامت تجاری
اعتراض به رد علامت تجاری

اعتراض به اظهارنامه رد علامت تجاری

 • وفق ماده 37 قانون هر ذینفع می تواند حداکثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت مفاد بند الف ماده 30 و ماده32 این قانون به اداره مالکیت صنعتی تقدیم کند.
 • در این صورت اداره مالکیت صنعتی رونوشت اعتراض نامه را به متقاضی ابلاغ کرده و بیست روز به او مهلت می دهد تا نظر خود را اعلام کند.
 • متقاضی در صورت تاکید بر تقاضای خود یادداشت متقابلی را به همراه استدلال مربوط به اداره مذکور می فرستد. در غیر این صورت اظهارنامه وی مسترد شده محسوب می شود.
 • اگر متقاضی یادداشت متقابلی بفرستد، اداره مالکیت صنعتی رونوشت آن را در اختیار متعرض قرار می دهد و با در نظر گرفتن نظرات طرفین و مواد این قانون تصمیم می گیرد که علامت را ثبت و یا آن را ردکند.
 • وفق ماده 124 و 125 آیین نامه اجرایی هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت علامت اعتراض داشته باشد باید ظرف مهلت 30 روز از تاریخ انتشار آگهی موضوع ماده 120 این آیین نامه اعتراض خود را در دونسخه مبنی بر عدم رعایت مفاد بندهای الف و ب ماده 30 و ماده 32 قانون به مرجع ثبت تقدیم کند.
 • پس از ثبت اعتراض نامه نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد.
 • اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی ، تکمیل مدارک منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین موارد، کتبا از متقاضی می خواهد که ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نماید. در غیر این صورت، اعتراض نامه کان لم یکن خواهد بود.
 • تبصره: مهلت رفع نقص برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.
 • هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای مالکیت نسبت به علامتی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت و آگهی شده است، در صورتی که علامت قبلا به نام او ثبت نشده است، باید همزمان با اعتراض ، برای علامت خود، مطابق قانون و این آیین نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و علامت بر حسب طبقات وتمام مخارج مربوط به آن را تادیه نماید.
 • مرجع ثبت موظف است با رعایت ماده 124 این آیین نامه، ظرف 10 روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید.متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه، پاسخ مکتوب خود را ظرف بیست روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود.
 • هرگاه متقاضی کتبا به درخواست معترض تمکین نماید درخواست او برای ثبت علامت مسترد شده تلقی میگردد و مراتب کتبا به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که علامت به ثبت نرسیده باشد، بر طبق اظهارنامه ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند.
 • در صورت عدم تمکین متقاضی، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روزبه معترض  ابلاغ کرده و و از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه نماید.
 • همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق، غیر از حق مالکیت ،نسبت به علامتی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است، مگر اینکه علامت قانونا فابل ثبت نباشد.در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت علامت به مرجع ثبت نحواهد بود.تصمبیم کمیسیون طبق ماده 172 این آیین نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است.
 • تبصره1 : در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیل منتهی به ثبت علامت نشود مبالغ پرداختی از این بابت ، قابل استرداد نخواهد بود.
 • تبصره 2 : در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به اعتراض ، قابل استرداد نخواهد بود.
 • تبصره3 : چنانچه معترض مقیم ایران نباشد، مهلت های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش می یابد.

 

 


مطالعه مطالب مرتبط 

1- انواع شرکتهای تجاری از ایجاد تا انحلال

2- راههای انحلال شرکتهای تجاری

3- سوءاستفاده از علائم تجاری ثبت شده

4- تاثیر ورشکستگی در توقیف اموال تاجر و شرکت تجاری

5- حقوق تجارت الکترونیک؛ وکیل دعاوی تجاری


 

حق انتشار محفوظ است ©