شماره: 3079
1398/03/01
مقررات اکراه و اجبار در ارتکاب جرم و آثار آن
مقررات اکراه و اجبار در ارتکاب جرم و آثار آن

اصولاً مسئولیت کیفری فقط متوجه کسی است که در جریان انجام جرم قصد کامل داشته باشد.موارد مختلفی هستند که ممکن است قصد ارتکاب جرم را مخدوش نموده بر قصد فعل مرتکب تاثیر بگذارند.از جمله این موارد اکراه به عنوان عامل نقص اراده و اجبار به عنوان عامل فقد اراده است.

 

مقررات اکراه و اجبار در ارتکاب جرم و آثار آن

  • اکراه در جرم قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می گردد.
  • اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.
  • اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می پردازد در این موارد اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود
  • مجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کنننده و حق اولیاء دم می باشد و قابل گذشت و مصالحه است.
  • اگر اکراه کننده به هر علت، به حبس ابد محکوم نشود به مجازات معاون در قتل محکوم می شود. مثال: پدری توسط شخصی اکراه بشود و فرزندش را به قتل برساند این اکراه کننده چه مجازاتی دارد ؟ با توجه به قانون مجازات اکراه شونده به اکراه کننده سرایت نمی کند اگر اکراه شونده رضایت بگیرد، اکراه کننده حبس ابد می گیرد. نکته ای که وجود دارد این است که قانون گذار مدت حبس را مشخص نکرده است.
  • اکراه در جنایت به عضو موجب قصاص اکراه کننده است.
  • ادعای اکراه بر جنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت بشود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص می شود.

 

راه های تماس و مشاوره با وکیل متخصص دعاوی کیفری و مجازاتها

 

حق انتشار محفوظ است ©