شماره: 3070
1397/09/24
قوانین بین الملی حمایت از حق نشر

شماره تماس با دفتر وکالت در ایران: 88019244-88019243

در حال حاضر در جهان قانونی با نام " حق نشر بین المللی" به صورت مکتوب و الزام آور وجود ندارد که بدین وسیله از نوشته و آثار اهل اهل قلم محافظت کند و اعمال این حق منوط به قوانین ملی کشور هاست.
با این حال کشورها برای محافظت از آثار خارجی شرایط خاصی را بوجود آورده اند. که تا حد زیادی به وسیله معاهدات و کنوانسیون های بین المللی حق نشر ساده شده است.
میتوان به دو کنوانسیون مهم در این زمینه اشاره کرد: کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری، دیگری کنوانسیون جهانی حق نشر می باشد.

برای مطالعه بیشتر و متن کنوانسیون ها به لینک های زیر مراجعه کنید:

کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

کنوانسیون جهانی حق نشر

حق انتشار محفوظ است ©