شماره: 3057
1398/06/25
انواع قرارداد و عقد و احکام، شرایط و آثار آنها
انواع قرارداد و عقد و احکام، شرایط و آثار آنها

قراردادها را از جهات مختلف میتوان تقسیم و دسته بندی کرد. صرف نظر از اینکه قررداد از جمله قراردادهای معین یا قراردادهای آزاد باشد. تنظیم قرارداد یک مسئله تخصصی و فنی است به همین جهت ضرورت دارد قبل از تنظیم قرارداد و انتخاب نوع قرارداد با یک وکیل متخصص و با تجربه قرارداد مشاوره نمائید.

حق انتشار محفوظ است ©