شماره: 3037
1399/06/17
اجازه انتقال سرقفلی (تجویز انتقال منافع)
اجازه انتقال سرقفلی (تجویز انتقال منافع)

در اجاره اماکن تجاری و در مواردی که رابطه طرفین تحت حکومت قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 باشد انتقال مورد اجاره نیازمند تصریح در قرارداد است و در صورتی که در قرارداد این اجازه به مستأجر یا صاحب حق کسب و پیشه داده نشده باشد،وی باید برای اینکه انتقال قانونی باشد یا به محکمه مراجعه کند و یا از موجر اجازه بگیرد.

حق انتشار محفوظ است ©