شماره: 3025
1396/10/18
انواع مالکیتهای فکری و معنوی و حمایت از آن

مالکیت معنوی

مالکیت ادبی هنری

-آثار ادبی – هنری

-حق نسخه برداری و حقوق جانبی

مالکیت صنعتی

-نشان جغرافیایی

-نام تجاری

-طرح های صنعتی

-حقوق نرم افزار

-علائم تجاری

-مدارهای یک پارچه

-اسرار تجاری

-اختراعات

-مدلهای مصرفی

حقوق مالکیت صنعتی در ایران

مالکیت صنعتی

1) ثبت اختراع

1-1 ثبت اختراعات در بعد ملی

2-1 ثبت اختراعات در بعد بین المللی (PCT)

2)ثبت طرح های صنعتی

3) ثبت علائم تجاری

1-3 ثبت علائم تجاری در بعد ملی

2-3 ثبت علائم تجاری در بعد بین المللی (مادرید)

4) نشان جغرافیایی

1-4  ثبت نشان در بعد ملی

2-4  ثبت نشان در بعد بین المللی (لیسبون)

 

مطالب مربوط به انواع مالکیت: 

1-حق اختراع، مالکیت های فکری، مالکیت های صنعتی، علامت تجاری

2-

3-

 

حق انتشار محفوظ است ©