شماره: 2984
1399/02/27
شرایط دعوای نفی ولد و نفی نسب
شرایط دعوای نفی ولد و نفی نسب

دعوای نفی ولد به دعوایی گفته می شود که از سوی شوهر یا هر ذینفعی می تواند این دعوی را طرح کند. با این ادعا که فرزندی که در حال حاضر وجود دارد از رابطه آن مرد و زن مشخص ایجاد نشده و متعلق به این زن و شوهر نیست. بنابراین طرح این دعوی از جانب اشخاص دیگر مثل جد پدری وی هم امکان پذیر می باشد. البته دعوای نفی ولد پس از طرح و پس از فوت شخصی که ادعای نفی ولد کرده، به طرفیت وراث او جریان می یابد. آنچه مسلم به نظر می رسد این است که هرگاه شوهر صریحا یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.

 

نفی ولد، نفی نسب

  •  در مورد زمان طرح دعوای نفی ولد باید خاطر نشان کرد: دعوی نفی ولد باید در مدتی که که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی نفی نسب پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود. البته در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد طفل مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی، دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.
  •  دعوای نفی ولد به طرفیت فرزندی که از طرف پدر خود (به ظاهر) و مادر این فرزند که که از جانب شوهر نفی شده است اقامه می گردد.

 

مصادیق دعوی نفی ولد:   

1- دعوایی که در آن نسب طفل مورد اختلاف است و خلاف اماره فراش مطرح می گردد هر چند تمام شرایط رابطه زوجیت وجود داشته باشد.
2- دعوایی که طی آن شرایط تحقق اماره فراش مورد تردید قرار می گیرد مثل اینکه ادعای عدم زوجیت از جانب زوج مطرح شود یا ادعایی مبنی بر اینکه طفل در زمان زوجیت آنها متولد نشده است.
3- دعوایی که در آن هویت طفل و نسب مادری او مورد تردید قرار می گیرد مانند ادعای عوض شدن طفل در بیمارستان.

 

 

 

مطالب مرتبط با نفی ولد: 

1-  انواع فرزند و اولاد (قانونی، طبیعی، مصنوعی، رضاعی، فرزندخوانده)

2- حضانت و ملاقات فوری فرزند دستور موقت

3- سلب حضانت، لغو حضانت

4- فرزندخواندگی در حقوق ایران

 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©