شماره: 2983
1399/02/15
مفهوم، شرایط و آثار ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری
مفهوم، شرایط و آثار ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری

منظور از ورشکستگی یا توقف وضعیتی است که تاجر به جهت فقدان مال یا عدم دسترسی به اموال خود به طور فعلی توانایی پرداخت دیون و بدهی های خود را ندارد.تأسیس ورشکستگی در واقع اعتباری است برای تاجر تا تکلیفی بیش از دارایی موجودش بر دوش وی تحمیل نشود.هم چنین هدف قانون گذار از ورشکستگی رعایت عدالت بین طلبکاران متعدد و وصول طلب ایشان به نسبت طلب هر یک است.توصیه می شود قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص و باتجربه در زمینه تجار و شرکت های تجاری مشورت نمایید.

 

نکات مهم ورشکستگی تجار و شرکت ها

 • طبق ماده 212 لایحه اصلاحی قانون تجارت: " مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوا و ارجاع به داوری و حق سازش دارا می باشند و می توانند برای طرح دعوا و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند. محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است
 •  دعوت مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده یا عادی به طور فوق العاده به عهده مدیران تصفیه است و همچنین مجمع عمومی سالیانه
 •  تهیه صورت طلبکاران و اخطار به آنها و مدتی که طی آن طلبکاران باید خود را معرفی نمایند.
 •  اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه به عمل نیامده باشدمدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.
 • از ماده 225 و 226 لایحه اصلاحی قانون تجارت چنین برمی آید که: تقسیم دارایی شرکت بین بستانکاران نیز با مدیرتصفیه است.
 •  طبق ماده 227 لایحه اصلاحی قانون تجارت: " مدیران تصفیه مکلفند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارند و مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها، دفاتر و اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده را به مرجع اخیرالذکر جهت مراجعه اشخاص ذینفع تحویل دهند."
 •  مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار می نماید
 •  در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد مدیر تصفیه فورا وسیله دفاتر و اسناد مشارالیه و سایر اطلاعاتی که تحصیل می نماید تنظیم می کند.
 • مدیر تصفیه باید ظرف 15 روز از تاریخ ماموریت خود صورت خلاصه وضعیت ورشکستگی و همچنین علل و اوضاعی که که موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهرا به نظر می آید ترتیب داده و تحویل عضو ناظر بدهد.
 •  مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر در وصول مطالبات مداومت می نماید.
 •  پس از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقی مانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانکهای ایران تودیع و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده اند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در همان ماده به اطلاع اشخاص ذی نفع برسانند.

 

 

 

مطالب مرتبط با ورشکستگی :

1- ورشکستگی، تصفیه، وکیل تاجر، وکیل شرکت

2- تعریف انواع شرکت های تجاری، وکیل شرکت

3- انواع شرکتهای تجاری از ایجاد تا انحلال

4- حقوق تجارت الکترونیک؛ وکیل دعاوی تجاری

حق انتشار محفوظ است ©