شماره: 2982
1396/07/22
مفهوم سهام شرکت های تجاری و نحوه انتقال سهم

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسوولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.
سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی ودارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساس نامه تعیین می شوند برسد.
در ورقه سهم نکات زیر باید قید شود:
نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکتها
مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن
تعیین نوع سهم
مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد
تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است
در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود
هر شرکت سهامی می تواند به موجب اساس نامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، سهام ممتاز ترتیب دهد.
امتیازات این گونه سهام و نحوه استفاده از آن باید به طور وضوح تعیین گردد. هرگونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک اینگونه سهام انجام می گیرد.
مشورت با وکیل پایه پایه یک دادگستری و وکیل متخصص امور شرکت ها و وکیل قانون تجارت مشاورهحضوری در دفتر وکالت و مشاوره تلفنی با دفتر وکیل مشاوره حقوقی با وکیل تاجر.

 در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید.
 شماره تماس : 88019244 - 88019243
Telegram: @dadgaran
Insta: vakil__mohamadi
Email: dadgaranhami1@gmail.com

 

حق انتشار محفوظ است ©