شماره: 2977
1396/07/16
مصادیق و نکات مهم امور حسبی

امور حسبی  

روزانه شاهد مراجعه افراد زیادی به دادگاه ها هستیم. یکی از موارد شایعی که افراد را ناگزیر می کند تا به دادگاه ها مراجعه کنند، زمانی است که اختلافی بین آنها محقق شده و آنها برای حل این اختلاف و احقاق حقوق خود به دادگاه مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست در جهت رفع اختلاف حادث شده اقدام می کنند. ا ما رجوع افراد به دادگاه فقط به دلیل حل اختلاف ایجاد شده نمی باشد بلکه اموری در روابط بین افراد وجود دارد که بدون اینکه اختلافی بین آنها ایجادشده باشد، آنها را به سمت دادگاه ها سوق می دهد. که قانونگذار تحت عنوان امور حسبی از آنها یاد می کند. به عبارت دقیق تر طبق ماده یک قانون امور حسبی: " امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.

جهت اطلاع دقیق تر از این امور و نیز جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری می توانید با دفتر وکالت ما در ارتباط باشید

عناوینی که در قانون امور حسبی به آن پرداخته شده عبارتند از:

1)  قیمومت:

صلاحیت دادگاه قیمومت

ترتیب تعیین قیم

اختیارات و مسوولیت قیم

عزل قیم

2) امور راجع به امین

3) امور راجع به غایب مفقودالاثر

صلاحیت دادگاه

تعیین امین

تحویل اموال به طور موقت به تصرف ورثه

حکم موت فرضی

4) امور راجع به ترکه:

صلاحیت

مهر و موم

در برداشتن مهر و موم

در تحریر ترکه

راجع به دیون متوفی

استیفلء دین از ترکه

قبول ترکه

رد ترکه

قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه

تصفیه

راجع به وصیت

در تقسیم

در ترکه متوفای بلا وارث

راجع به ترکه اتباع خارجه

 

مطالب مربوط به امور حبسی: 

1-نصب قیم تعیین قیم احکام مقررات و شرایط

2-

3-

 

حق انتشار محفوظ است ©