شماره: 2976
1396/07/15
فهرست دعاوی خانوادگی، صلاحیت دادگاه خانواده، وکیل خانواده

به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی در کلیه حوزه های قضایی شهرستان شعبه دادگاه خانواده وجود دارد. در برخی از حوزه های قضایی به جهت علم تشکیل دادگاه خانواده، شعبه هایی از دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات و قوانین مربوطه، به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند. دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می شود.
دعاوی خانوادگی
رسیدگی به امور دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است که این دعاوی؛ خانوادگی نام دارند :
1) نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن
2) نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
3) شروط ضمن عقد نکاح
4) ازدواج مجدد
5) جهیزیه
6) مهریه
7) نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
8) تمکین و نشوز
9) طلاق، رجوع،فسخ و انفساخ نکاح،بذل مدت و انقضای آن
10) حضانت و ملاقات طفل
11) نصب
12) رشد، مجرد رفع آن
13) ولایت قهری-قیموت-امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنها
14) نفقه اقارب
15) امور راجع به غائب مفتودالاثر
16) سرپرستی کودکان بی سرپرست
17) اهدای جنین
18) تغییر جنسیت
19) تهیه مسکن منتقل توسط زوجه به استنادماده 1115 قانون مدنی
20) سلب و کسب حضانت
21) دعوای ممنوع الخروجی کردن فرزند توسط زوجه( مادر)


گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق
براساس قانون حمایت خانواده ماده 26، در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد مطابق قانون به صدورحکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.
- بنابراین در موارد الزام زوج به طلاق دادگاه ناگزیر به رسیدگی ماهیتی و ورود به موضوع یا احراز شرایط اعمال وکالت در وکالت، احراز حقانیت خواهان است. مثلاً در طلاق از ناحیه زوجه که یا بر مبنای عسروحرج یا براساس تحقق یا علم تحقق شروط ضمن عقدنکاح صورت می گیرد، دادگاه ناچار از احراز حقانیت زوجه است تا بعداً بتواند براساس آن حکم به الزام زوج در دفترخانه و اجرای صیغه طلاق یا حکم به مراجعه زن به دفترخانه و اجرای صیغه طلاق از طرف زوجه و در موارد احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق را نماید.این در حالی است که در گواهی عدم امکان سازش موکل موارد طلاق توافقی و طلاق به درخواست مرد، تصمیم دادگاه صرفاً در حد تأیید حق زوجین یا زوج در استحقاق مراجعه به دفترخانه اجرای صیغه و دادگاه وارد شناسایی و احراز حقانیت طرفین در اثبات دعوای خود نمی شود. بنابراین در موارد صدور گواهی عدم امکان سازش، دادگاه اقدام به تشکیل جلسه به منظور رسیدگی به اختلاف یا تعیین وقت رسیدگی نمی کند، در طلاق توافقی صرفاً جلسه ای برای صدور گواهی عدم امکان سازش تشکیل می دهد و از قبیل طرفین در صورتجلسه برای توافقات لازمه را در خصوص مهریه، نفقه و غیره ترتیب داده اند یا مثلا در طلاق به درخواست زوج، دعوت زوجه فقط به منظور آن است که دادگاه از وی درخصوص مطالبه حقوقی قانونی وی استنطاق کند، لذا مهم حضور وی مانع از صدور گواهی عدم امکان سازش نیست. در حالی که در حکم طلاق، دادگاه جلسات رسیدگی ترتیب می دهد وارد ماهیت مرد می شود به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق یا موارد عسروحرج می پردازد.

 در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید.
 شماره تماس : 88019244 - 88019243
Telegram: @dadgaran
Insta: vakil__mohamadi
Email: dadgaranhami1@gmail.com
حق انتشار محفوظ است ©