شماره: 2955
1399/07/29
قرار اناطه - تعریف اناطه
قرار اناطه - تعریف اناطه

اناطه در معنى عام، عبارت است از توقف رسیدگى به دعوى اصلى به دلیل رسیدگى به امر دیگر که باید پیش از رسیدگى به دعوى اصلى مختومه گردد.در معنى خاص، حالت توقف رسیدگى و اظهار نظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگرى در دادگاه دیگر (اعم از مدنی و کیفرى و ادارى) گویند..

 

 

نکات مهم قراراناطه 

 • اناطه امر کیفری به حقوقی به قرار ذیل است:

1ـ‌ شکایت از ناحیه شاکی مطرح شده است.

‌ اختلاف بین شاکی و متهم مربوط به اموال غیرمنقول باشد نه منقول.

‌ اختلاف بین شاکی و متهم راجع به هر نوع مال غیرمنقولی نباشد یعنی موضوع بسته به مورد متفاوت خواهد بود.

 • در خصوص اناطه کیفری ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد، هر گاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که صلاحیت رسیدگی به آنها مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع  صالح، تعقیب متهم مطلق و پرونده موقتاً بایگانی می گردد.
 • هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار بدون عذر موجه به دادگه صالح رجوع نکند و گواهی ارائه ندهد، مرجع رسیدگی به کار ادامه می دهد و تصمیم مقتضی را اتخاذ می نماید .
 • بنابراین اناطه نوعی قرار است که از مرجع قضایی صادر میشود.
 • اگر توسط بازپرس صادر شود ظرف 3 روز باید به نظر دادستان برسد.
 • طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری اناطه شامل اموال منقول نمی شود .
 • مدت بایگانی پرونده در زمان اناطه جزو مرور زمان محاسبه نمی گردد.
 • در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی به این نکته اشاره شده است که هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم آن مرجع متوقف میشود.
 • جهت اقاله دعوا یک ماه است و رسیدن آن باید به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم شود و گرنه قرار رد دعوا صادر می گردد.
 • خواهان می تواند پس از اثبات ادعا مجدداً اقاله دعوا کند.
 • اناطه در موردی صادر می شود که دادگاه خود صالح به رسیدگی نباشد پس صلاحیت موضوع آن است.
 • همچنین در هر دو مورد اناطه کیفری و مدنی مهلت یک ماه برای اقامه دعوا صادر شود.

 

 

مطالب مرتبط با قرار اناطه :

1-  جلب و بازداشت در امور کیفری

2- تامین دلیل - حفظ دلایل - مفهموم و کاربردها

3- ابطال عملیات اجرایی - اداره اجرای ثبت - توقف اجرا

4- راه های اعتراض به رأی دادگاه ، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام

 

حق انتشار محفوظ است ©