شماره: 2936
1399/07/05
مراحل رسیدگی اعسار و تقسیط مهریه
مراحل رسیدگی اعسار و تقسیط مهریه

مردی که محکوم به پرداخت مهریه شود و توانایی پرداخت یکجای آن را نداشته باشد در صورتی که تاجر نباشد می تواند از مزایای اعسار استفاده نماید. با درخواست اعسار و در نتیجه آن محکوم به اعم از مهریه و غیر آن به تشخیص قاضی تقسیط شده و یا قاضی به محکوم علیه و بدهکار فرصت و مهلت می دهد و در نهایت حتی ممکن است هر دوی این طرق اعمال شود نحوه ی اتخاذ تصمیم در خصوص اعسار و تقسیط کاملا به میل و سلیقه و تشخیص قاضی بستگی دارد و هیچ ملاک روشن و مشخصی در قانون داده نشده است .البته با استفاده از ملاک مذکور در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که گفته است در مورد افراد متاهل تا یک چهارم  و افراد مجرد تا یک سوم حقوق و عایدی ماهیانه قابل توقیف است می توان وحدت ملاک گرفته و همان قاعده را برای تعیین میزان اقساط بدهی اعمال نمود.

 

مراحل شکایت و رسیدگی به اعسار (به طور مختصر)

1- تنظیم استشهادیه اعسار از محکوم به مطابق قانون اعسار

2- تهیه لیست اموال و دارایی ها

3- مراجعه به دفتر خدمات قضایی و تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به

4- شرکت در جلسه رسیدگی به اعسار (در دادگاه صادرکننده حکم بدوی)

5- حسب مورد پیگیری و انجام استعلام های لازم از سوی قاضی رسیدگی کننده

6- پیگیری صدور حکم بدوی اعسار 

7- در صورت عدم رضایت از حکم، تجدیدنظرخواهی و درخواست رسیدگی مجدد در دادگاه تجدیدنظر

8- پس از قطعیت حکم اعسار تقاضای اجرا و اعمال آن از سوی طلبکار

9- در صورت عدم رضایت مدعی اعسار پس از گذشت زمان متعارف یا تغییر در وضعیت مالی او امکان تقدیم دادخواست تعدیل وجود دارد.

 

 

 

 

مطالب مرتبط با اعسار مهریه : 

1- دلایل اعسار و نمونه رای اعسار و تقسیط 

2- فهرست دعاوی خانواده - وکیل خانوادگی

3- آیا برای اعسار و تقسیط میشود وکیل گرفت؟

4- نمونه دادخواست و حکم دادگاه خانواده اعسار از پرداخت مهریه

 

 

حق انتشار محفوظ است ©