شماره: 2928
1398/11/16
فرق سرقفلی با ودیعه در یک پرونده عملی اجاره
فرق سرقفلی با ودیعه در یک پرونده عملی اجاره

عقد اجاره یک عقد بسیار گسترده و پیچیده است و حسب مورد و بسته به اینکه مورد اجاره تجاری باشد یا مسکونی و با توجه به شریط بین موجر و مستاجر و نحوه توافق در خصوص شرایط اجاره و قصد طرفین بر انتقال سرقفلی و منافع هر دو با هم یا فقط انتقال منافع و نیز با عنایت به نیت طرفین در خصوص پول و وجهی که ابتدای اجاره بین طرفین مبادله میشود میتواند شرایط و آثار و احکام متفاوتی داشته باشد.این وجه ممکن است جنبه سرقفلی داشته باشد یا ودیعه یا قرض الحسنه باشد و در قالب عقد رهن توجیح شود. نیت طرفین هر چه که باشد باید در قرارداد صریحا ذکر شود و اگر تردید شود که در قرارداد اجاره قصد انتقال سرقفلی بوده و یا فقط اجاره و انتقال منافع اصل بر این است که به قدرمتقین اکتفا نموده و اجاره را فقط انتقال منافع بدانیم چرا که انتقال سرقفلی خلاف قاعده بوده . احتیاج به تسریح دارد.

حق انتشار محفوظ است ©