شماره: 2923
1399/07/01
وکیل برای توقیف اموال بدهکار و تامین خواسته
وکیل برای توقیف اموال بدهکار و تامین خواسته

در تعریف تامین خواسته یا توقیف اموال باید گفت، خواهان و مدعی طلب، میتواند قبل از طرح دعوا یا هم زمان با طرح دعوا یا حتی بعد از طرح دعوا و تقدیم دادخواست برای جلوگیری از اینکه خوانده و بدهکار اموال خود را مخفی کرده و یا انتقال دهد، تقاضای تامین خواسته یا توقیف اموال بنماید. تامین خواسته و یا به تعبیر عامیانه، توقیف اموال در عین سادگی، مهم ترین قسمت و مرحله یک دادرسی حقوقی است چرا که اجرای حکم و وصول محکوم به بعد از صدور حکم و پایان دادرسی را تضمین می نماید. و اگر شما در طول جریان دادرسی، توقیف اموال و تامین خواسته را انجام نداده باشید ممکن است طرف و محکوم علیه با انواع روشها، اموال خود را پنهان نموده و از دسترس خارج کرده و طبیعتا اجرای حکم و وصول محکوم به با مانع مواجه شود.برای اخذ نتیجه بهتر برای توقیف اموال و تامین خواسته لازم است قبل از شروع دعوا با یک وکیل برای توقیف اموال بدهکار در قالب تامین خواسته، مشاوره نمایید.

 

تامین خواسته، توقیف اموال، نکات مهم و کاربردی

 •  توقیف اموال و تامین خواسته چه قبل از طرح دعوا باشد چه هم زمان با خواسته اصلی و چه بعد از آن به موجب دادخواست انجام می شود.
 •  هر گاه توقیف اموال قبل از طرح دعوای اصلی مطرح گردد، در دادگاهی رسیدگی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد.اگر ضمن دادخواست اصلی مطرح گردد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، صالح می باشد و اگر خواهان پس از اقامه دعوا درخواست کند، باید به همان دادگاهی که دعوای اصلی در حال رسیدگی است تقدیم شود.
 • چنانچه درخواست کننده تامین، قبل از طرح دعوای اصلی خواسته را تامین کند، باید ظرف ده روز نسبت به تقدیم دادخواست در اصل دعوا اقدام کند. در غیر اینصورت با درخواست خوانده قرار تامین لغو می شود.اگر خوتنده درخواست نکند، تامین خواسته به قوت خود باقی است.
 • قرار تامین خواسته از طرف خوانده ، ظرف ده روز قابل اعتراض است.
 • بطور معمول قرار تامین خواسته باید فوری به خوانده ابلاغ و سپس اجرا شود.در مواقعی که اجرای تامین خواسته فوریت دارد و بیم آن می رود خوانده در صورت اطلاع از تامین خواستهف مال موضوع خواسته را از دسترس خارج کند یا تضییع و تفریط کند یا منتقل کند، می توان از دادگاه درخواست کرد که ابتدا قرار تامین خواسته اجرا و سپس ابلاغ شود.
 • صدور قرار تامین خواسته موکول به ایدای خسارت احتمالی است مگر در موارد احصا شده در قانون که بدون پرداخت خسارت احتمالی، قرار تامین خواسته صاودر می شود.در مواردی که موضوع خواسته، سند رسمی باشد یا مستند دعوا چک یا سفته ای باشد که واخواست شده است یا اینکه خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد، بدون پرداخت خسارت احتمالی قرار تامین خواسته صادر می شود ولی اگر چک و سفته در مهلت قانونی واخواست نشده باشد صدور قرار تامین خواسته موکول به ایدای خسارت خواهد بود در غیر موارد مطروحه فوق، صدور قرار تامینخواسته موکول به ایدای خسارت احتمالی است که میزان آن به تشخیص دادگاه می باشد.
 • معمولاً خسارتی که از اجرای قرار تامین خواسته (توقیف اموال) به خوانده وارد می شود، سنگین میباشد و خوانده می تواند نسبت به مطالبه خسارت وارده از اجرای قرار تامین در صورتیکه خواهان در دعوای اصلی محکوم به بی حقی شود در مهلت مقرر بیست روزه اقدام به مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار کند.این مطالبه بدون پرداخت هزینه دارسی و تشریفات دادرسی می باشد.
 • قانونگذار قبل از صدور رای قطعی نیز برای خوانده این امکان را فراهم نموده است که در صورتی که تشخیص دهد که دعوای خواهان واهی است و متحمل خسارتی می باشد از جمله توقیف اموال خوانده و .... می تواند برای تادیه خسارت ناشی از دادرسی که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین دهد.دادگاه در صورت تشخیص، قرار تامین خواسته صادر می کند و تا وقتی که خومااهان تامی ن ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که خواهان در مهلت تعیینی، تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخوست خواهان صادر می شود.
 • خوانده می تواند به ازای مالی که توقیف شده است , وجه نقد به صندوق دادگستری بسپارد یا تقاضای تبدیل مال توقیف شده را با مالی دیگر در صورت وجود شرایط نماید .
 • پس از صدور قرار تأمین خواسته , خوانده از نقل و انتقال مال توقیف شده ممنوع می باشد و هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل است .
 • هزینه دادرسی تأمین خواسته مطابق دعاوی غیر مالی است و حدودأ از چهل هزار تومان تا یکصد هشتاد هزار تومان می باشد .  
 •  هزینه دادرسی تامین خواسته و توقیف اموال مطابق دعاوی غیر مالی است. 
 •  در فرضی که مستند دعوا سند رسمی یا چک و سفته واخواست شده باشد، توقیف اموال بی قید و شرط انجام میشود و اگر چک و سفته در مهلت قانونی واخواست نشوند (چک ظرف 15 روز و سفته ظرف 10 روز از تاریخ سررسید ) خواهان توقیف اموال باید خسارت احتمالی نزد دادگاه سپرده کند.  
 •  مبلغ خسارت احتمالی توقیف اموال به تشخیص دادگاه تعیین میشود و چیزی در حدود 20 درصد از خواسته است.
 •  اموالی که در قالب تامین خواسته میتوان توقیف کرد عبارتند از : 

الف- اموال غیر منقول ثبت شده. (زمین ، ملک و آپارتمان) 

ب- موجودی حساب بانکی 

ج- خودرو و هر نوع مال منقول 

د- اموال و وجوهی که نزد ثالث بوده و متعلق به طرف دعواست. 

هـ - سهام شرکتها و هر نوع اوراق بهادار 

و- و سایر موارد

 

 

نمونه دادخواست توقیف اموال و تامین خواسته 

خواهان : خانم .......... فرزند ........... شغل: خانه دار؛ با وکالت وکیل دادگستری به نشانی تهران – میدان فاطمی

خوانده : آقای .......... شغل: آزاد

تامین خواسته و بهای آن: تامین خواسته و توقیف اموال خوانده(اقدام پیش از ابلاغ) به میزان 299 عدد سکه تمام بهار آزادی

دلایل و منضمات:

1- وکالت نامه به شماره ......... مورخ 19/08/1394 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15000 ریال باطل شد.

2- شناسنامه به شماره ....... مورخ 23/06/1350

3- سند طلاق به شماره ......... مورخ 19/08/1394

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه عمومی و حقوقی

با سلام

احتراما مراتب دادخواهی موکل را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند؛

با توجه به اینکه مهریه موکل 300 سکه تمام بهار آزادی است و یک سکه آن در ازای صدور حکم طلاق بذل گردیده است و بیم نقل و انتقال اموال خوانده محترم وجود دارد، لذا صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال نامبرده به میزان مهریه فوق الذکر به استناد بند الف ماده 108 و بخش اخیر ماده 117 قانون آینن دادرسی مدنی اقدام پیش از ابلاغ مورد استدعا می باشد.

رای دادگاه - تامین خواسته و توقیف اموال 

دادنامه
پرونده کلاسه .................. شعبه 266 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده 2 (ونک) تهران تصمیم نهایی شماره .............

خواهان: خانم ........... فرزند .......... با وکالت وکیل دادگستری به نشانی تهران – میدان فاطمی

خوانده: آقای ........... به نشانی تهران

خواسته: تامین خواسته و توقیف اموال

قرار دادگاه: نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده است چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می اشد لذا دادگاه به استناد ماده 117 – 108 قرار تامین خواسته معادل مبلغ 2,708,940,0000 ریال از اموال بلامعارض خوانده تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد. هزینه اجرای این قرار به عهده خواهان است. قرار قبل از ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.

رییس شعبه 266 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

 

سوالات حقوقی متداول توقیف اموال 


1 - آیا توقیف حقوق و پاداش آخر سال بابت مهریه ممکن است ؟

ایا عیدی و پاداش اخر سال مرد جزء دارایی او میباشد که زن بابت مهریه پس از تقسیط مهریه بتواند توقیف کند؟

پاسخ :

بله این مورد هم جزو اموال محسوب شده و قابل توقیف است.

 


2 - مراحل توقیف اموال چگونه است ؟

درمواردی که شرکت ابنیه و ساختمان به پیمانکاری بدهی داشته باشد قاضی میتواند حکم به توقیف خودروی آتش نشانی و ماشین آمبولانس پروژه بدهد؟

پاسخ :

در صورتی که جزو اموال شرکت باشد بله قابل توقیف است.

 


3 -آیا امکان توقیف اموال شرکت بابت بدهی کارگران وجود دارد ؟

بنده برای شرکتی در عسلویه کار کردم. از تابستان شرکت رو تعطیل کردند و فقط در تهران دفترشون در حال کار هست.کلی پول ازشون طلبکارم هرچی تماس می گیرم جواب زنگم رو نمیدن، ازشون مدرک هم دارم .بابت طلبم می شه حکم توقیف اموال رو بگیرم؟

پاسخ :

با توجه به تعطیلی کارگاه از اداره کار منطقه ای که دفتر مرکزی آن شرکت در آن واقع شده (تهران) طرح شکایت کنید بعد از گرفتن حکم و طی مراحل قانونی (اعتراض شرکت به رای و ....) می توانید حکم توقیف اموال بگیرید.

 


4 - چطور درخواست مطالبه وجه و توقیف اموال را با هم بدهم ؟

یک سال پیش یکی از دوستانم پیشنهاد شریک شدن و زدن یک گلخانه گل را به من داد اولش من قبول نکردم بعد از یه چند روزی که همش به مغازه من امد و اصرار کرد و یکی از دوستانم که اونجا بود به من گفت قبول کن گناه داره قبول کردم و یه قرادداد نوشتیم و به من گفت که زمینم سه ساله اجاره کردم و اجاره هم نمی خواد بهش بدیم تو قرارداد هم نوشت که کلا ۵۰میلیون هزینه کارگر بذر و نشا و خرج کل گلخانه میشه، که ۲۵ میلیون من بدم ۲۵ میلیون شریکم هر روز به من میگفت پول بده اینو بخرم حقوق کارگر رو بدم و من یه دفعه به خودم امدم که ۵۰ میلیون پول دادم هردفعه ازش می پرسیدم می پیچوند تا برداشت اول گلخانه شد به من چیزی نگفت بابت پولش برداشت دوم گلخانه شد با دعوا بحث نشستیم پای حساب کتاب گفت ۳۵ تومن گل فروختیم همش دوباره خرج شد که من گفتم چرا به من نگفتی که تفره رفت گفت شب عید کل حسابت رو میدم که شب عید چند روزی ناپدید شد و بابدبختی پیداش کردم گفت ضرر کردیم برو خودت گل بکار هنوزم که گلخونه سر جاشه اونم پولت درصورتی که من صاحب زمین رو اصلا نمیشناسم و صاحب زمین کلید باغ رو عوض کرده به من میگه برو شکایت کن من چه جوری به پولم برسم؟

پاسخ :

در مورد وجوه واریزی خارج از قرارداد ملکی می توانید دادخواست مطالبه وجه بدهید. ولی در هر حال اثبات این مراتب دادگاه رای به نفع شما میدهد و شما می توانید با اجرای حکم، از طریق جلب یا ممنوع الخروجی یا توقیف اموال به طرف فشار اورده یا طلب خود را وصول کنید.

 


5 - درخواست تامین خواسته برای سفته چگونه است ؟

سلام، وقتتون بخیرسفته ای دارم که تاریخ سررسیدش 5مرداد هستش و صادر کننده علنا میگه من یک ماهه دیگه میرم خارج از ایران حالا چکار کنم بنظرت نیست که به پولم برسم ؟؟درخواست تامین خواسته و دستور موقت نمیتونم چرا که یکی از شرایطش حال بودن طلب هستش،

پاسخ :

قبل از سررسید سفته اصولاً نمیتوانید درخواست تامین خواسته بکنید و متاسفانه برای مشکل شما راه کار قانونی وجود ندارد. با این وجود مطابق بند ((د)) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتیکه بتوانید قاضی را مجاب کنید که تامین خواسته و توقیف اموال ضرورت دارد میتوانید با سپردن خسارت احتمالی درخواست تامین خواسته یا توقیف اموال بنمائید.  

 


6 - هزینه های اجرای قرار تامین خواسته و توقیف اموال چقدر است ؟

سلام..خودرو زوج بابت تامین خواسته مطالبه مهریه زوجه به مدت 4 ماه در پارکینگ توقیف است.هزینه پارکینگ به عهده چه کسی است؟
ممنون

پاسخ :

هزینه پارکینگ به عهده بدهکار یعنی زوج است. به طور کلی همه هزینه های دادرسی به عهده محکوم علیه یا بدهکار است. فرقی نمیکند. در تمام دعاوی حقوقی از جمله دعوای مطالبه مهریه.

 

حق انتشار محفوظ است ©