شماره: 2834
1399/03/11
لزوم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل
لزوم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل

عقد وکالت از جمله عقود جایز و مجانی است.مجانی به این معنا که وجود عوض در آن شرط صحت نیست ولی البته اگر دستمزد یا عوض در آن تعیین شود غیر قانونی نیست.مقتضای ذات و اثر طبیعی عقد وکالت نیابت دادن صاحب حق یا موکل به دیگری است برای انجام کاری یا اعمال آن حق از طرف وکیل؛ به حکم ماده 667 وکیل باید مصلحت و غبطه و منفعت موکل را رعایت کند و در چارچوب وکالتی که به او داده شده اقدام نماید در غیر اینصورت آن اقدامات غیر قانونی بوده و قابل ابطال است.بطور مثال اگر وکیل خارج از چارچوب وکالت عمل کند و معامله ای نماید معامله وی فضولی بوده و قابل ابطال است.

 

نمونه رای دادگاه - ابطال معاملات وکیل

به تاریخ : 83/08/25         

شماره دادنامه : .........            

مرجع رسیدگی : شعبه 14 دادگاه حقوقی یک تهران به ریاست آقای ..................

خواهان :   آقای محمدعلی ............ با وکالت آقای عباس .................

خواندگان : 1- آقای اسماعیل ........ با وکالت آقای ناصر ..........       2- بنیاد شهید          3- شرکت سهامی خاص ............. با وکالت آقای علی اکبر ...................

خواسته : عدم رعایت مصلحت موکل

ابطال تصمیم رای دادگاه خواسته خواهان صدور حکم بر ابطال تصمیم مورخه 16/9/62 در مورد واگذاری سهام او در شرکت ...... که عبارت از یک چهارم سهام شرکت مذکور بوده و از طرف خوانده ردیف یک به موجب صورت مجلس مورخ 16/9/62 به خوانده ردیف 2 واگذار شده و استرداد آن می باشد. خواهان و وکیل او در دادخواست و لوایح تقدیمی مدعی گردیده اند خوانده ردیف یک که وکیل خواهان بوده در واگذاری سهام خواهان به شرکت ..... متعلق به خوانده ردیف دو مصلحت موکل خود را مراعات نکرده اند و مستندا به مدارک پیوست دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق را نموده اند.

وکلای خواندگان ردیف های اول و سوم و نماینده خوانده ردیف دوم مدافعات مفصلی در زمینه دعوای مطروحه به عمل آورده اند. خلاصه مدافعات وکیل خوانده ردیف اول این است که انتقال سهام خواهان در شرکت ...... به بنیاد شهید از طرف موکل او با استفاده از وکالت نامه رسمی و اختیارات تام مصرح در آن و مراعات صرفه و صلاح خواهان صورت گرفته و خواهان از موکل او در این زمینه شکایت کیفری اقامه کرده ولی شکایت او بی اساس تشخیص گردیده است.

خوانده ردیف دوم ضمن ایراد به اهلیت خواهان برای اقامه دعوی اظهار داشته که خوانده ردیف اول وکیل تام الاختیار خواهان بوده و انتقال سهام خواهان در شرکت به او بموجب استعلام از دادسرای انقلاب اسلمی مجاز دانسته شده است. وکیل خوانده ردیف سوم نیز ضمن ایراد به اهلیت خواهان برای اقامه دعوی اظهار داشته که دادسرای انقلاب اسلامی بولایت از خواهان انتقال سهام او را از طرف خوانده ردیف اول که وکیل او بود تنفیذ کرده وعلاوه از آن شخص خواهان بموجب پرونده شماره 67/72 شعبه 23 دادگاه حقوقی یک اقدامات وکیل خود را تنفیذ کرده است.

اینکه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد خوانده ردیف دو و نیز وکیل خوانده ردیف سه به صلاحیت خواهان برای اقامه دعوی با توجه به نامه شماره 57-250/1/3/72 دادگاه انقلاب اسلامی تهران موجه نبوده و مردود میباشد،نظر به اینکه هر چند خواهان در وکالت نامه رسمی که به خوانده ردیف یک داده فتوکپی آن پیوست پرونده گردیده اختیارات وسعی برای دخالت و اقدام در امور مالی و حقوقی و دارائی خویش باو تفویض کرده است ولی مستفاد از ماده 667 قانون مدنی نامبرده مکلف بوده در اقدامات خویش مصلحت موکل خود را مراعات نماید. نظر به اینکه خوانده ردیف اول دلیلی که صرفه و صلاح موکل او یعنی خواهان را در واگذاری بلا عوض سهام او را در شرکت به خوانده ردیف دو توجیه نماید ابراز نداشته و نامه شماره .................... دادستانی انقلاب اسلامی مرکز خطاب به امور اموال مسترد شده بنیاد شهید که خوانده ردیف دو وکیل خوانده ردیف سه برای تنفیذ اقدامات خوانده ردیف یک به آن استناد کرده اند نه تنها دلالت بر تنفیذ اقدامات خوانده ردیف یک در این مورد ندارد بلکه بر اجرای مقررات شرعی و قانونی در این مورد تصریح و تأکید شده است.

نظر به اینکه محتویات پرونده استنادی وکیل خوانده ردیف سه با شماره .......... شعبه 22 دادگاه حقوقی یک تهران که مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته و خلاصه آن در این پرونده منعکس گردیده دلالت بر تنفیذ اقدامات خوانده دریف یک در مورد واگذاری سهام خواهان درشرکت.... خوانده ردیف دو از طرف خواهان ندارد و نظر به اینکه مستفاد از وحدت ملاک ماده 1074 قانون مدنی چنانچه وکیل در اقدامات خویش مصلحت موکل را مراعات ننماید عمل او فضولی میباشد و نظر به اینکه صدور قرار منع تعقیب خوانده ردیف یک از اتهام خیانت در امانت به شرح پرونده شماره ........ شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی تهران مؤثر در مقام نیست زیرا قصد خیانت داشتن یا نداشتن وکیل تأثیری در نتیجه عمل او ندارد. 

بنابراین بجهات مرقوم در فوق اقدام خوانده ردیف یک در واگذاری سهام خواهان درشرکت....که عبارت از یک چهارم سهام شرکت مذکور بوده و به خوانده ردیف 2فضولی تشخیص میگردد و چون خواهان با تقدیم دادخواست اقدام وکیل خود را در این مورد رد کرده بنابراین دعوی خواهان ثابت تشخیص و حکم بر ابطال اقدام خوانده ردیف یک واگذاری سهام خواهان شرکت.... به خوانده ردیف دو موضوع بند الف صورت جلسه مورخ 16/9/62 مجمع عمومی فوق العاده شرکت.... و الزام خوانده ردیف دو به استرداد سهام مذکور بخواهان صادر و اعلام مینماید.رأی صادره پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می باشد. 

 

 

مطالب مرتبط حقوقی :

1- راه های اعتراض به رأی (واخواهی،تجدیدنظرخواهی،فرجامخواهی)

2- اعتراض به قرار منع تعقیب وکیل کیفری

3- وکیل در یوسف آباد، فاطمی، میدان گلها

حق انتشار محفوظ است ©