شماره: 2821
1396/04/28
تاثیر سند رسمی وکالت در حق مالکیت

تنظیم سند وکالت وکیل حقوقی

رای شماره 183- هدف واقعی تنظیم کنندگان وکالتنامه

قصد مشترک تنظیم کنندگان قرارداد ملاک عمل است نه عنوان انتخابی آنها برای این روابط
به تاریخ: 11/12/68

شماره دادنامه: 1210

مرجع رسیدگی: شعبه 53 دادگاه حقوقی دو تهران

خواهان:1- توفیق 2- علی 3- صفیه 4- شوکت 5- بیوک 6- کوکب

خوانده: خسرو

خواسته: واگذاری تلفن شماره.......

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان ها علیه خوانده به خواسته الزام به واگذاری یک رشته تلفن، نظر به اینکه خوانده بموجب وکالتنامه رسمی پیوست پرونده برای نصب و انتقال تلفن فوق که مربوط به فیش تلفن مندرج در سند رسمی وکالت بوده به مورث خواهانها وکالت داده و حتی اجازه انتقال فیش تلفن مربوط به آنرا بخود وکیل نیز داده است و با توجه باینکه بلحاظ ممنوعیت نقل و انتقال فیش تلفن،مردم در معاملات خود فیش تلفن را بصورت وکالتی منتقل می کنند و این امر بصورت عرف معاملاتی در آمده است و با توجه به عرف معمول می توان گفت قصد مشترک و هدف واقعی تنظیم کنندگان چنین وکالتنامه هایی انتقال مالکیت فیش و تلفن مربوط به آن است و به عبارت دیگر مفاد چنین وکالتنامه هایی نوعی تعهد به انتقال فیش و تلفن مربوط به آن می باشد، هر چند در ظاهر، صورت وکالتنامه دارد و در مانحن فیه چون محتوای وکالتنامه نوعی تعهد به انتقال فیش تلفن مرقوم است و بدین جهت نیز از طریق ارث بخواهان ها منتقل می گردد.بنا به مراتب فوق و با توجه باینکه تلفن مورد ترافع با طرح دعوی خواهان ها به آن ها منتقل گریده و با عنایت باینکه خوانده دفاعی در قبال دعوی مطروحه بعمل نیاورده علیهذا دعوی اقامه شده محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به ماده 10 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به انتقال بخواهان ها صادر و اعلام می گردد. ضمناً خوانده محکوم است مبلغ 18910 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهانها بپردازد. این رأی غیابی است.

 

مطالب مرتبط با سند رسمی: 

1- 

2- 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©