شماره: 2779
1399/03/16
راههای کاهش مراجعه به دادگاهها و محاکم
راههای کاهش مراجعه به دادگاهها و محاکم

هدف کلیه سیستم های حقوقی و نهادهای حقوقی در سراسر دنیا علاوه بر فصول خصومت و رفع تناضل کاستن شدت مراجعه افراد از مراجعه به دادگستری است. در طول 40 سال گذشته سیستم دادگستری نه تنها در این امر موفق نبود بلکه خود عاملی در تشدید افزایش مراجعه افراد به محاکم بوده است.

حق انتشار محفوظ است ©