شماره: 2716
1399/02/09
انواع مجازات های صدور چک بلامحل - چک برگشتی - دادسرا
انواع مجازات های صدور چک بلامحل - چک برگشتی - دادسرا

در خصوص چک حسب مورد و بنابر تشخیص دارنده آن به سه روش میتوان اقدام کرد.1- اقدام حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی2- اقدام کیفری و تقدیم شکوائیه به دادسرا3- اقدام اجرایی و تقدیم درخواست توقیف اموال به اداره اجرای ثبت.تشخیص راه حل مناسب در خصوص چک توسط وکیل متخصص چک و وکیل با تجربه در زمینه چک و اسناد تجاری و دعاوی کیفری و حقوقی صورت میگیرد.

 

انواع مجازات صدور چک بلامحل (چک کیفری): 

1- اگر مبلغ چک کمتر از ده میلیون ریال باشد، تا شش ماه حبس 

2- اگر مبلغ چک از ده تا پنجاه میلیون ریال باشد، شش ماه تا یکسال حبس  

3- اگر مبلغ چک از پنجاه میلیون ریال به بالا باشد، حبس از یک تا دو سال و ممنوعیت داشتن دسته چک به مدت دو سال

نکته : در صورتیکه صادرکننده چک اقدام به صدور چکهای متعدد کرده باشد مجموع مبالغ چکها ملاک تعیین مجازات است.

نکته : اگر ثابت شود صادرکننده بابت معاملات نامشروع یا معاملات ربوی چک داده این مجازاتها شامل آن نمیشود. 

نکته : هر کس به علم بسته بودن حساب خود(اعم از اینکه مسدودی حساب به درخواست صاحب حساب باشد یا به دلایل قلانونی دیگر ) اقدام به صدور چک از آن حساب بنماید فارغ از مبلغ چک به حداکثر مجازات قانونی صدور چک بلامحل محکوم خواهد شد.

 

شکوائیه و شکایت چک بلامحل:

نام و مشخصات شاکی : آقای .............. با وکالت ................. به نشانی .................

نام و مشخصات مشتکی عنه : آقای ............. به نشانی .....................

موضوع شکایت : صدور چک بلامحل

محل وقوع جرم : بانک صادرات ایران تهران شعبه طالقانی ولیعصر کد 2110

تاریخ وقوع جرم : 90/4/28

دلایل و منضمات :

1- رونوشت مصدق چک       

2- رونوشت مصدق گواهی عدم تادیه         

3- وکالت نامه

دادستان محترم عمومی شهرستان تهران

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار می رساند موکل آقای ............. دارنده چک شماره 815919/376 بانک صادرات مورخ 90/4/28 به مبلغ 250,000,000 ریال توسط مشتکی عنه در تاریخ مندرج در چک به بانک محال علیه مراجعه و به دلیل عدم کفایت موجودی منجر به گواهی عدم پرداخت گردیده است. لذا مستدعی است ضمن تعقیب و تحقیقات لازم حکم مقتضی را صادر فرمایید.

 

 

 

حکم دادگاه کیفری چک بلامحل:

پرونده کلاسه ................... شعبه 1045 دادگاه عمومی (جزایی) مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران دادنامه شماره ..............

مرجع رسیدگی شعبه 1358 دادگاه عمومی تهران

1- آقای ............ متهم، به نشانی ................

2- آقای .......... شاکی، با وکالت ............. به نشانی ..................

اتهام: صدور چک بلامحل

گردشکار: به تاریخ فوق در وقت مقرر جلسه دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است توجه به اوراق و محتویلت پرونده ختم رسیدگی اعلام به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای ........ فرزند ......... ساکن ......... صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ....... – 90/4/28 به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال عهده بانک صادرات دادگاه با توجه به محتویات پرونده و شکایت و گواهینامه صادره از طرف پرداخت بانک محال علیه و کیفرخواست صادره و اینکه متهم در جلسه دادگاه حاضر نشده و وکیل وی نیز دفاع موثری به عمل نیاورده است و فلذا اتهام انتسابی به وی را محرز و مسلم دانسته مستندا به مواد 3 و 7 قانون صدور چک نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1045 دادگاه عمومی تهران

 

 

حکم دادگاه تجدید نظر چک بلامحل:

پرونده کلاسه : .............. شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره ....................

تجدیدنظرخواه: آقای .......... با وکالت ............ به نشانی .................

تجدیدنظرخوانده : آقای ......... با وکالت ........... به نشانی ..................

رای دادگاه: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ........... با وکالت ............. نسبت به دادنامه شماره ................... مورخ 90/7/25 صادره از شعبه 1045 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ............... مورخ 90/4/28 به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال عهده بانک صادرات موضوع شکایت آقای ............ با وکالت ............ به تحمل یک سال حبس تعزیری و دوسال ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم گردیده است با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که وجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران     

 

 

مطالب مرتبط با چک بلامحل :

1- آخرین تغییرات قانون صدور چک

2- مطالبه وجه چک، سفته و سایر اسناد تجاری

3- اتهام صدور چک بلامحل، چک کیفری، وکیل کیفری

 

 

حق انتشار محفوظ است ©