شماره: 2674
1399/02/04
حکم طلاق به درخواست زوج و مرد
حکم طلاق به درخواست زوج و مرد

مطابق ماده 1133 قانون مدنی مرد هر وقت بخواهد میتواند با مراجعه به دادگاه همسر خود را طلاق دهد و اینطور به نظر میرسد که طلاق به درخواست زوج دلیل نمیخواهد، هر چند که از ماده مذکور چنین برنمی آید. در هر حال طلاق به درخواست مرد اصلا کار مشکلی نیست و پس طی تشریفات و تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ،مرد میتواند با مراجعه به دفترخانه طلاق تشریفات راجع به صیغه طلاق را اجرا نماید. با این وجود مرد برای جلوگیری از تحمیل یک مسئولیت حداکثری ضمن درخواست طلاق، مواردی را رعایت کند که مشاوره با وکیل متخصص طلاق را اجتناب ناپذیر مینماید.

 

طلاق به درخواست مرد، طلاق رجعی

نکات مهم طلاق به درخواست مرد (زوج):

1-  مطابق قانون ایران که برگرفته از مقررات فقهی و شرعی است مرد هر وقت بخواهد می تواند همسر خود را طلاق دهد هر چند که در ماده اشاره به شرایط مقرر در قانون شده و به ظاهر تشریفات و شروطی برای درخواست طلاق زن در نظر گرفته شده است اما واقعیت این است که درخواست طلاق مرد یا طلاق به درخواست مرد هیچ قید و شرطی ندارد و عبارت قبلی قانون قبل از اصلاح صورت گرفته در سال 81 صادقانه تر بود که می گفت "مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق بدهد" پس در حال حاضر هم در عمل چنین است که عنان طلاق بی قید و شرط در گرو درخواست مرد است.هرچند که در ادامه صرفاً در جهت توجیه اشاره ای گذرا و مبهمی هم به امکان طلاق به درخواست زن شده است.
2- طلاق به درخواست مرد ماهیتاً طلاق رجعی است یعنی بعد از جریان صیغه طلاق مرد تا سه ماه حق رجوع به طلاق و پشیمانی از آن را دارد.
3- طلاق رجعی در حکم نکاح است یعنی اگر در دوره عده بعد از طلاق رجعی هر یک زوجین فوت کند مقررات ارث برقرار است و در دوران عده مرد موظف به پرداخت نفقه می باشد و ...
4- عده در طلاق رجعی و طلاق به درخواست مرد مانند دیگر صور طلاق سه طهر یا سه ماه و ده روز است.
5- راه های دیگری که اراده مرد در طلاق می تواند موثر باشد طلاق های خلع و مبارات است.

مطالعه راه های طلاق به درخواست زن (زوجه)
مطالعه مراحل و مدارک و شرایط طلاق توافقی
اطلاع از شرایط طلاق خلع

 

 

رای دادگاه در خصوص طلاق به درخواست مرد 

به تاریخ: 10/02/1392               پرونده کلاسه: ...............                شماره دادنامه: ...............

مرجع رسیدگی: شعبه 268 دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده 2 (ونک)

خواسته: صدور حکم طلاق به درخواست زوج

دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

 

رای دادگاه:

در خصوص دادخواست آقای....... فرزند......با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت........فرزند....... به خواسته صدور حکم طلاق نظر به اینکه نصایح و مساعی دادگاه در جهت انصراف زوج از طلاق موثر واقع نشده و زوج همچنان اصرار به امر طلاق دارد زوجه با وصف ابلاغ از طریق نشر آگهی در دادگاه حضور نیافته و لایحه ارسال نداشته دادگاه حسب آیه شریفه "و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها" قرار ارجاع امر زوجین به داوری صادر کرد و زوجه داور واجد شرایط خود را با وصف ابلاغ معرفی نکرده دادگاه راساً از واحد داوری مجتمع برای زوجه داور تعیین کرده نظریه داوری واصل شده ضمیمه پرونده شده که حکایت از اصرار زوج به امر طلاق دارد دادگاه پس از احراز رابطه زوجیت دائم فی ما بین خواهان خوانده به سبب کپی سند مصدق عقدنامه مستندا به قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و ماده 1133 قانون مدنی به زوج اجازه می دهد تا با شرایطی که ذیلاً ذکر می شود نسبت به اجرا و ثبت واقعه طلاق اقدام نماید: 

1- زوج باید همزمان با اجرای صیغه طلاق، مهریه زوجه را که در سند نکاحیه درج شده نقداً در دفترخانه به زوجه پرداخت کند. 

2- در مورد سایر حقوق دیگر ناشی از زوجیت چون زوجه در این پرونده مطالبه نکرده دادگاه فعلا مواجه با تکلیف نمی باشد زوجه حسب سند یائسه میباشد نوع طلاق بائن میباشد رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه،سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

مطالب مرتبط با طلاق به درخواست مرد :

1- راههای طلاق توافقی

2- دلایل و موارد 9 گانه طلاق به درخواست زن

3- شرط تنصیف اموال زوج در عقدنامه

4- فهرست دعاوی خانوادگی، صلاحیت دادگاه خانواده

5- آیا مهریه فقط تا 110 سکه قابل مطالبه است؟

6- چگونه یک وکیل خوب و مجرب برای طلاق و خانواده پیدا کنم؟

 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©