شماره: 2672
1399/02/04
گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی، وکیل طلاق توافقی
گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی، وکیل طلاق توافقی

براساس قانون حمایت خانواده در ماده 26، در صورتی که طلاق توافقی، یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد مطابق قانون به صدورحکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.در طلاق توافقی یا همان گواهی عدم امکان سازش زن و شوهر باید در مورد تمامی ارکان و جزییات و مسائل ناشی از زندگی مشترک توافق نمایند و بعد از توافق به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش یا طلاق توافقی نمایند.

 

نکات مهم گواهی عدم امکان سازش و طلاق توافقی

  •  در موارد الزام زوج به طلاق دادگاه ناگزیر به رسیدگی ماهیتی و ورود به موضوع یا احراز شرایط اعمال وکالت، احراز حقانیت خواهان است. مثلاً در طلاق از ناحیه زوجه که یا بر مبنای عسروحرج یا براساس تحقق یا علم تحقق شروط ضمن عقدنکاح صورت می گیرد، دادگاه ناچار از احراز حقانیت زوجه است تا بعداً بتواند براساس آن حکم به الزام زوج در دفترخانه و اجرای صیغه طلاق یا حکم به مراجعه زن به دفترخانه و اجرای صیغه طلاق از طرف زوجه و در موارد احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق را نماید.
  • در گواهی عدم امکان سازش (موارد طلاق توافقی و طلاق به درخواست مرد) ، تصمیم دادگاه صرفاً در حد تأیید حق زوجین یا زوج در استحقاق مراجعه به دفترخانه اجرای صیغه و دادگاه وارد شناسایی و احراز حقانیت طرفین در اثبات دعوای خود نمی شود.
  • در موارد صدور گواهی عدم امکان سازش، دادگاه اقدام به تشکیل جلسه به منظور رسیدگی به اختلاف یا تعیین وقت رسیدگی نمی کند.
  • در طلاق توافقی صرفاً جلسه ای برای صدور گواهی عدم امکان سازش تشکیل می دهد و از قبیل طرفین در صورتجلسه برای توافقات لازمه را در خصوص مهریه، نفقه و غیره ترتیب داده اند یا مثلاًدر طلاق به درخواست زوج، دعوت زوجه فقط به منظور آن است که دادگاه از وی درخصوص مطالبه حقوقی قانونی وی استنطاق کند، لذا مهم حضور وی مانع از صدور گواهی عدم امکان سازش نیست. در حالی که در حکم طلاق، دادگاه جلسات رسیدگی ترتیب می دهد وارد ماهیت مرد می شود به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق یا موارد عسروحرج می پردازد.
  • در حال حاضر قانون گذار به جهت کاستن از آمار طلاق توافقی موانعی بر سر راه آن ایجاد نموده است. اطلاع از شرایط جدید طلاق توافقی 
  • اطلاع از نحوه مشاوره و غربالگری در طلاق توافقی 
  • در صورت تمایل به انجام طلاق توافقی در کوتاه ترین زمان 
  • اطلاع از نحوه اعمال وکالت زوجه و چگونگی واگذاری حق طلاق از سوی مرد به زن 

 

 

متن دادخواست و رای طلاق توافقی

متن دادخواست طلاق توافقی 

خواهان: زوجه

خوانده: زوج

وکیل: مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن: طلاق توافقی (طلاق به در خواست هر دوی زوجین)

دلایل و منضمات دادخواست:

1- فتوکپی مصدق شناسنامه و کارت ملی

2- فتوکپی مصدق سند ازدواج

3- وکالت نامه

شرح دادخواست طلاق توافقی و گواهی عدم امکان سازش

ریاست محترم دادگاه

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند زوجین خانم ........ و آقای ......... در تاریخ 84/7/7 در دفترخانه شماره 226 با شرایط مندرج در عقدنامه به عقد دائم یکدیگر درآمدند به علت عدم تفاهم قادر به ادامه زندگی مشترک نیستند. زوجین در مورد حقوق مربوط به دوران زوجیت توافق نموده اند. لذا صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق توافقی از آن مقام استدعا می شود.

با تشکر و تقدیم احترام مجدد

 

 

 

متن رای طلاق توافقی 

به تاریخ:91/7/17             شماره پرونده: ................     شماره دادنامه: .....................

مرجع رسیدگی: شعبه 268 دادگاه عمومی خانواده تهران

زوجین: خانم ............. فرزند محمود با وکالت ................. و آقای ............ فرزند سیدعلیرضا با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری 

خواسته: طلاق توافقی (طلاق به درخواست زوج و زوجه) 

دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

در خصوص دادخواست طلاق توافقی زوجین خانم ............. فرزند ....... با وکالت ................. و آقای ............ فرزند سیدعلیرضا با وکالت ............. به موجب عقدنامه ازدواج شماره ......... دفترخانه رسمی 226 تهران به خواسته صدور حکم به طلاق توافقی با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مساعی دادگاه در جهت حصول سازش و ادامه زندگی فیمابین موثر واقع نگردیده نظریه داوران حاکی از عدم امکان سازش زوجین می باشد و با عنایت به نظریه پزشکی به شماره 7-147 که مشعر بر باردار نبودن زوجه می باشد و نیز با توجه به توافق زوجین بدین شرح که:

1- زوجه با وکالت وکیل کل مهریه خویش مندرج در سند نکاحیه را در قبال اجرای صیغه طلاق (طلاق توافقی) به زوج بذل نمودند و وکیل زوج از جانب زوج قبول بذل نمود.

2- زوجه پیرامون نفقه معوقه و جهیزیه ادعایی ندارد.

3- زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند.

4- زوجه حسب گواهی پزشک باردار نمی باشد.

5- وکلاء طرفین اظهار داشتند زوجین پیرامون سایر حقوق متصوره ناشی از ایام زوجیت اعم از مالی و غیرمالی ادعایی بعد از اجرای صیغه طلاق توافقی نداشته و نخواهند داشت.

مستندا به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام گواهی عدم امکان سازش را صادر می نماید تا زوجین به یکی از دفاتر رسمی مراجعه و صیغه طلاق از نوع خلع یا طلاق توافقی اجرا و به ثبت برساند. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران بوده و پس از قطعیت مدت اعتبار آن از تاریخ ابلاغ سه ماه می باشد.

رای طلاق توافقی صادره به اینجانبان ابلاغ و حق هرگونه اعتراض،تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی را از خود سلب می نماییم؛ وکیل زوج و وکیل زوجه.

رئیس شعبه 268 دادگاه حقوقی خانواده دو تهران

 

 

مطالب مرتبط با طلاق توافقی و گواهی عدم امکان سازش : 

1- شرایط جدید طلاق توافقی 

2- دلایل و موارد 9 گانه طلاق به درخواست زن

3- حق طلاق زن، وکالت طلاق توافقی برای زوجه

4- فهرست دعاوی خانوادگی، صلاحیت دادگاه خانواده

5- چگونه یک وکیل خوب و مجرب برای طلاق و خانواده پیدا کنم؟

 

حق انتشار محفوظ است ©