شماره: 2671
1399/04/17
رای دادگاه خانواده مطالبه نفقه فرزند
رای دادگاه خانواده مطالبه نفقه فرزند

در هر صورت و به هر دلیل که زن و شوهر با هم زندگی نکنند، به دلیل طلاق باشد یا افتراق، در صورتی که زوجین دارای فرزند باشند پدر در صورت تمکن موظف به پرداخت نفقه است، و اگر فرزند نزد مادر زندگی کند و غیر رشید باشد مادر می تواند از طرف او دادخواست بدهد.

 

 

رای دادگاه مطالبه نفقه فرزند

به تاریخ : 1390/11/11              پرونده کلاسه: ...............                شماره دادنامه: ...............

مرجع رسیدگی : شعبه 1017 شورای حل اختلاف مجتمع قضایی شهید مفتح

خواهان : خانم ........... به حضانت از .............. با وکالت .................. به نشانی ......................

خوانده : آقای ......... به نشانی ...............

خواسته : مطالبه نفقه فرزند مشترک

گردشکار :

خواهان درخواستی به خواسته مطالبه نفقه فرزند به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/ مقرر حوزه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه : 

در خصوص دعوی خواهان خانم ............ به حضانت از ............. فرزند مشترک با وکالت .............. به طرفیت آقای .......... دایر بر خواسته نفقه فرزند مشترک با عنایت به محتویات و مستندات مضبوط در پرونده واحد از رابطه ابویت به دلالت فتوکپی مصدق شناسنامه نظر به اینکه مستند دعوای خواهان کپی مصدق شناسنامه ها و طلاق نامه است و با عنایت به اینکه نفقه اولاد بر عهده پدرش است. و با عنایت به اینکه خوانده در جلسه حضوری دفاع موثر و مدللی ننموده و مستنداتی مبنی بر بی حقی ادعای خواهان و مستندات ابرازی وی ارائه نداده لذا ادعای خواهان من حیث المجموع محول بر صحت تشخیص و مستندا طبق مواد 1196 و 1197 و 1198 و 1199 و 1214 ق.م. و ماده 198 آ.د.م. خوانده را به پرداخت ماهیانه ثابت 120,000 یکصد وو بیست هزار تومان و از تاریخ 90/10/11 لغایت صدور حکم جمعا به مبلغ کل 136,000 یکصد و سی و شش هزار تومان به انضمام هزینه دادرسی محکوم می نماید. رای صادره حضوری و از تاریخ ابلاغ به مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی (حقوقی) تهران است.

 

 

مطالب مرتبط با مطالبه نفقه فرزند :

1- تعیین قیم،نصب قیم

2- حضانت فرزند ملاقات فرزند رای دادگاه

3- فهرست دعاوی خانوادگی، صلاحیت دادگاه خانواده

4- نمونه رای مطالبه نفقه فرزندان مشترک، دعاوی خانوادگی

5- انواع فرزند و اولاد (قانونی، طبیعی، مصنوعی، رضاعی، فرزندخوانده)

 

حق انتشار محفوظ است ©